VefoNet - Vedligeholdelses- og fornyelsesmodeller for distributionsnet

Eivind Solvang, Jacob Østergaard

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Denne rapport præsenterer hovedresultaterne fra et samarbejdsprojekt mellem dansk, norsk og svensk elforsyning. Målet for projektet har været at udvikle og afprøve modeller til brug i forbindelse med analyse, vurdering og valg af teknisk-økonomisk rigtige beslutninger vedrørende vedligeholdelse og fornyelse af mellemspændingsnet. De udviklede modeller er implementeret i en pc-baseret prototype (VefoNet) og testet af projektets pilotselskaber med et positivt resultat. Rapporten henvender sig til alle med interesse for planlægning og styring af vedligeholdelse og fornyelse af elforsyningsanlæg. Der er udviklet en række beslutningsstøtte-modeller, som hjælper brugeren med at træffe optimale beslutninger. Modellerne tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og konkrete anlægsdele, og beskriver hvilke analyser, som må gennemføres, hvilken information, som er nødvendig (bl.a. om teknisk tilstand og omkostninger), og hvilke kriterier, som skal bruges i vurderingen af de tiltag/alternativer, som analyseres. De fleste modeller omhandler primært udskifting, men vedrører også vedligeholdelseselementet eftersom alternativet til udskifting er fortsat drift og vedligeholdelse. Den mest centrale model, som er implementeret i VefoNet, omhandler økonomisk vurdering af tidspunktet for udskifting (nuværdianalyse). Totale omkostninger knyttet til en enhed (anlægsdel) beregnes for forskellige udskiftingstidspunkter, og omkostningsrigtig tidspunkt for udskifting er det tidspunkt (år), som giver minimum totale omkostninger. Beregningen giver grundlag for at vurdere omkostningsmæssige konsekvenser af at ændre udskiftingstidspunktet. Følsomhedsanalyser vil give information om, hvordan omkostninger og omkostningsrigtig udskiftingstidspunkt ændrer sig med ændrede forudsætninger (indgangsdata). I totalomkostningen indgår bl.a. vedligeholdelsesomkostninger og kunders afbrudsomkostninger. Andre modeller, som er implementeret i VefoNet, er: · Beregning af aldersprofil ved forskellige udskiftningsstrategier · Budgetmæssig sammenstilling af totale årlige omkostninger · Rangering af anlægsdele efter hvor kritiske de er · Økonomisk vurdering af udskifting i stedet for reparation · Udskifting af fordelingstransformator (deløkonomisk betragtning) Det generelle indtryk af VefoNet prototypeprogrammet efter aftestning hos pilotselskaberne er positivt. Det har været nogle mindre problemer med installation hos enkelte selskaber, men i drift har programmet fungeret meget stabilt. Pilotprojektet vurderer den funktionelle udformning af programmet (menuer, menustyring, etc.) til at være god. Alle anlægsdele og tilhørende tiltag, som skal analyseres, knyttes til et eller flere projekter. Brugen af begrebet projekt som det grundlæggende element i programmet viste sig at falde naturligt for brugerne. Styringsgruppen for projektet mener, at udviklingen af VefoNet har været vellykket både med hensyn til funktionel udforming og de enkelte modellers relevans og kvalitet. Styringsgruppen anser, at de modeller og den programprototype, som er udviklet, kan være udgangspunktet for et nyttigt hjælpemiddel for at planlægge fornyelse af distributionsnet. Det er imidlertid meget vigtig at programmet automatisk kan benytte selskabets eksisterende anlægsdata. Styringsgruppen ser gerne at kommercielle programleverandører udvikler programmoduler, som er kompatible med eksisterende systemer, og anbefaler elselskaberne at efterspørge et sådant værktøj. De teknisk-økonomiske modeller giver ingen facitsvar, fordi der normalt er stor usikkerhed hæftet til indgangsparametrene. Modellerne, som er udviklet og implementeret i prototypen vil ligeledes give brugerne et godt grundlag for omkostningskortlægning og følsomhedsanalyser, og vil derfor kunne bidrage til øget omkostningsbevidsthed i forbindelse med planlægning af vedligeholdelse- og fornyelsesprojekter. Eventuelt indføring af økonomisk kompensation til forbrugere ved afbrud, som planlagt i Norge, vil øge behovet hos netselskaberne for at kunne udføre kost/nytte-analyser i forbindelse med vedligeholdelse og fornyelse. For at øge nytteværdien af modellerne er det vigtig, at der arbejdes videre med at forbedre datagrundlaget, som indgår i modellerne. Det gælder f.eks. forbedring af viden om, hvordan sandsynligheden for fejl og afbrud udvikler sig som funktion af anlægsdelenes alder. Endvidere er der behov for at undersøge, hvor følsomme resultaterne fra modellerne er med hensyn til usikkerhed i datagrundlaget. Det er specielt to forhold som styringsgruppen anser som helt afgørende for at resultaterne fra projektet kan tages i brug: · VefoNet prototypen må blive tilgængelig i form af et kommercielt produkt, og fortrinsvis indenfor eller i tilknytning til de mest udbredte systemer i dag i det nordiske marked vedrørende netinformation/netplanlægning/vedligeholdelse. Her kan f.eks. brancheorganisationerne i Danmark, Norge og Sverige samordne brugerinteresse overfor systemleverandører. · Der må tilbydes brugerorienteret oplæring i teknisk-økonomisk analyse af vedligeholdelse og fornyelse ved hjælp af VefoNet og eventuelt andre supplerende modeller og værktøjer til dette formål.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
Number of pages29
Publication statusPublished - 1998
Externally publishedYes
SeriesTeknisk rapport
Number414

Cite this