Udvikling af virksomhedens transformationssystem (produktions- og distributionssystemet)

Janus Dore Pagh

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  Abstract

  Denne ph.d.-afhandling behandler emnet udvikling af den industrielle produktionsvirksomheds transformationssystem, der omfatter virksomhedens samlede produktions- og distributionssystem. Der er i de senere år komet stigende fokus på virksomhedernes evne til at skabe differentieret og kundetilpasset nytteværdi for kunden på en omkostnings- og kapitaleffektiv måde. Dette har medført, at der i særlig grad er sat fokus plå de forbedrede funktionelle egenskaber, der kan realiseres ved at betragte virksomhedens produktionssystem og distributionssystem som ét samlet system. Det er valt at benævne dette system for virksomhedens transformationssystem. I afhandlingen belyses således problemstillinger og forhold vedrørende en holistisk og samordnet beskrivelse, analyse og udvikling af virksomhedens transformationssystem. Med udgangspunkt i en situations- og opgavebestemt synsvinkel samt en system- og styringsmæssig synsvinkel opstilles en mulig referenceramme der sætter fokus på dels samspillet mellem transformationsopgaven, - systemet, - processen og - effektiviteten, dels samspillet mellem transformationssystemets udviklng og drift. I tilknytning til referencerammen defineres en ræke centrale begreber herunder transformationssystemetbegrebet, der repræsenterer den del af det samlede virksomhedssystem, der varetager driften - dvs. styringen og den fysiske udførelse - af virksomhedens transformationer af produkter i form, sted og tid, og af de dermed forbundne nødvendige informationer og ressourcer. Der vil således altid kunne identificeres et transformationssystem og en tilhørende transformationsopgave, der skal løses, en industriel produktionsvirksomhed. I afhandlingen præsenteres en metode til fastlæggelse af virksomhedens specifikke transformationsopgave. Metoden baseres på en trinvis afklaring af først intressenternes krav til transformationssystemets funktionelle egenskaber, og dernæst de begrænsninger og muligheder der eksisterer for transformationssystemets strukturelle udformning. Ligeledes identificeres og beskrives der en række mulige opgavevariable. Disse kan tjene som inspirationskilde til at identificere de konkrete opgavevariable, der bedst karakteriserer virksomhedens specifikke transformationssituation/-opgave. Som hjælp til at konkretisere og operatonalisere fastlæggelsen af transformationsopgaven identificeres og beskrives fire analysebegreber og - værktøjer. Med henblik på at øge indsigten i naturen af transformationssystemets fysiske struktur behandles to sammenhængende strukturelle aspekter. Først o gfremmest identificeres og karakteriseres en række systemelementer i form af typer af foærm-, sted- og tids-transformationsenheder (produktionsenheder, transportenheder og lagerenheder) samt typer af koblinger mellem disse. Dernæst identificeres 24 mulige arketyper af netværksstrukturer af transformationsenheder for det samlede transformationssystem. Der opstilles således en oversigt over mulige udformninger af transformationssystemets fysiske struktur, hvilket har til hensigt at sikre, at anallyse- og udviklingsarbejdet får substans og nuancer, frem for at det er af mere generel karakter. Der redegøres for tre supplerende delperspektiver, der tilsammen belyser relevante aspekter og sammenhænge vedrørende en holistisk og samordnet analyse og udvikling af det samlede transformationssystems processtruktur, fysiske struktur og styringsstruktur. for hver af de tre delperspektiver beskrives analytiske og normative modeller til at fastlægge en hensigtsmæssig struktur, der tager udgangspunkt i identifikationen af acentrale sammenhænge mellem udvalgte opgavevariable og hensigtsmæssige strukturelle udformninger af transformationssystemet. Endelig identificeres og beskrives de indbyrdes sammenhænge mellem de tre supplerende perspektiver, idet en isoleret anvendelse af perspektiverne ikke vurderes at være hensigtsmæssig med henblik på at sikre en holistisk og samordnet udvikling af transformationssystemet.
  Original languageDanish
  PublisherIPL
  Number of pages300
  ISBN (Print)87-987877-0-5
  Publication statusPublished - 2000

  Keywords

  • Logistics
  • Industrial management
  • Postponement

  Cite this