Three-Dimensional in Situ Electron-Beam Lithography Using Water Ice

Yu Hong, Ding Zhao, Dongli Liu, Binze Ma, Guangnan Yao, Qiang Li, Anpan Han, Min Qiu

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

    292 Downloads (Pure)
    Filter
    Active

    Search results