The Constitution of Partnering: A Foucaldian analysis of dispositives, space, and order in Danish construction

Stefan Christoffer Gottlieb

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  343 Downloads (Pure)

  Abstract

  The constitution of partnering. Afhandlingen behandler konstitueringen af ledelseskonceptet partnering og dets anvendelse i dansk byggeri. Partnering er et udbredt koncept i byggeriet som betoner samarbejde, tillid og gensidighed mellem de deltagende parter, og konceptet har de senere år har været promoveret af branchen og af staten som et væsentligt led i udviklingen af byggeriets arbejdsformer. Med et udgangspunkt i en Foucauldiansk analyse af dispositiver, rum og orden bidrager afhandlingen med en ny differentieret forståelse af mulighederne for at håndtere branchens modsætningsfyldte fornyelse mellem håndværksmæssige traditioner og rationelle planlægningstilgange. Afhandingen søger at besvare spørgsmålet: ’How can we understand partnering and the order it produces, if we are to embrace the thoroughly polyvalent qualities of the concept? Som den engelske titel angiver behandles både spørgsmålet om, hvordan partnering som koncept er fremkommet og har udviklet sig og hvilke konstitutive effekter partnering har på byggeriets praksis. Det teoretiske udgangspunkt i Foucault begrundes i behovet for at fastholde en mangefacetteret og historisk analyse af partnering i modsætning til de fremherskende endimensionelle og rationelle forståelser, som ikke svarer til den oplevede og observerede praksis i byggebranchen. I afhandlingens første del diskuteres den analytiske anvendelse af et teoretisk nøglebegreb fra Foucault i analysen af partnering; dispositivet. Hermed forstås de bagvedliggende transformative strukturer, der ses som en understrøm i udviklingen af en branches forståelse af god ledelse. I afhandlingens anden del præsenteres en omfattende historisk analyse af de fremherskende dispositiver i byggeriet: 1) byggeskikken fra det tidlige byggeri, 2) efterkrigstidens rationaliseringsbestræbelser med vægt på funktionel differentiering, og 3) bruddet med den centralistiske enhedsplanlægning, hvor partnering ses som mastercase. Der argumenters for, at netop disse tre dispositiver er nødvendige for at forstå ophavet til den aktuelle praksis og at de udspænder et rum for handling og meningstillæggelse. I afhandlingens tredie del undersøges, hvorledes denne logik aktualiseres i et konkret byggeprojekt, dvs. hvordan partnering skaber et rum, hvorigennem hierarkiet problematiseres og fleksibilitet, udlicitering af kontrol og individuel ansvarlighed aktualiseres som midler til at håndtere social orden. Afhandlingen bidrager gennem et usædvanligt grundigt teoriarbejde til udviklingen af dispositivanalysen ved at anvende denne på et nyt empirisk felt og med en rig kombination af sociale, diskursive og materielle elementer i analysen. Afhandlingen bidrager til forståelsen af, hvordan et ledelseskoncept (partnering) medvirker til at strukturere byggeprocesser ved at skabe bestemte muligheder for handling samtidig med at der opretholdes en betydelig stabilitet. Afhandlingen har en række praktiske implikationer ved at identificere de dispositiver eller sociale teknologier som en forandring af byggeriets praksis må forholde sig til og navigere rundt om.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherDTU Management
  Number of pages334
  ISBN (Print)978-87-90855-71-0
  Publication statusPublished - Mar 2010
  SeriesPhD thesis
  Number1.2010

  Keywords

  • dispositives
  • Partnering
  • construction

  Cite this