Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber: Substitution of lead in industrial fishing tools

Niels Skat Tiedje, Henrik Tobias Holt, Rasmus Hauberg Møller, Jacob Himmelstrup

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Abstract

Zink er et godt alternativ til bly i fiskeredskaber. Zink kan bruges direkte som substitution af bly i de fleste former for fiskeredskaber. Zink har større styrke og er ikke så blødt som bly og holder derfor længere. Økonomien ved brug af zinksynk er i de fleste tilfælde bedre end ved brug af bly, når holdbarhed og muligheden for genbrug tages med i betragtningen. Eksempelvis zinksynk til trawl anslås at kunne holde 6 gange så lang tid som blysynk. Det er vigtigt, at zinksynk fremstilles af den rigtige zinklegering, og rapporten anbefaler brug af en dokumenteret standard handelslegering. Hvis der bruges udokumenterede legeringer med tungmetaller (bly, cadmium) eller urenheder i materialet er der stor risiko for, at zinksynkene vil korrodere og smuldre væk. Baggrund og formål Projektet er en del af Miljøstyrelsens virksomhedsordning vedrørende substitution af bly i erhvervsfiskeredskaber. Det primære formål med projektet er: • at udvikle og producere zinksynk, så der er et reelt kommercielt tilgængeligt alternativ til blysynk, når disse i hht. blybekendtgørelsen ikke længere må bruges. Sekundære formål er: • at undersøge muligheden for at optimere designet af zinksynk, så den efterfølgende montering eller eftermontering i fiskeredskaberne kan gøres på den mest effektive måde. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, at optimere trykstøbeprocessen til denne form for produkter. • i samarbejde med relevante samarbejdspartnere at undersøge forskellige zink-legeringers egnethed mht. fremstillingsproces, vægt og korrosionsbestandighed. • at undersøge, hvordan markedsføringen og implementeringen af de nye produkter i øvrigt kan planlægges, så overgangen fra bly til zink sker på den mest effektive måde. • vurdere hvilke økonomiske, tekniske eller markedsmæssige forhindringer der findes for, at der med zinksynk kan skabes et reelt alternativ til de eksisterende men miljøbelastende blysynk, som i vid udstrækning bruges i erhvervsfiskeriet i dag. Undersøgelsen Litteraturstudie og forsøg Undersøgelsen har bestået af et litteraturstudie af de forskellige alternativer til blysynklegeringer, og deres egenskaber. Korrosion af zinksynk har været det vigtigste fokusområde, og udover de teoretiske beregninger er der foretaget korrosionsforsøg over en længere periode. Endvidere er der udført et slidforsøg for at belyse holdbarheden af hhv. zink og bly. Dette arbejde er udført i laboratoriet hos Institut for Produktion og Ledelse på DTU (IPL). Virksomhedsbesøg og markedsundersøgelse Der har været afholdt virksomhedsbesøg hos bundgarnsfiskere, trawlbindere og notbindere, hvor krav og specifikationer til zinksynk er blevet afklaret. Carsten Krog, Krog Consult har lavet markedsundersøgelser og været i kontakt med mange af branchens aktører og dermed fået opstillet en liste med ønskede produkter, som er relevante at producere i zink. Forbedrede fremstillings- eller montagemetoder Forbedringer og nye måder at fremstille eller montere zinksynk har været diskuteret med fiskere og redskabsfabrikanter. Blandt andet har der været lavet forsøg på at fremstille klemzink til erstatning for klembly til bundgarnsfiskeriet. Dette forsøg lykkedes ikke. Hovedkonklusioner Zink kan erstatte bly i de fleste former for fiskeri Til trawl-, not- og vodredskaber kan zink umiddelbart erstatte bly. Til bundgarnsfiskeri har det ikke været muligt at finde en monteringsmetode, som kan erstatte den eksisterende, hvor bly klemmes på det nederste af nettene. Ingen problemer med korrosion, hvis zinklegeringen er i orden Et litteraturstudie suppleret med korrosionsforsøg har vist, at der ved brug af zinklegeringer med en passende renhed, dvs. lavt indhold af Sn, Cd og Pb, ikke vil opstå problemer med korrosion i zinksynks levetid. Genbrugszink risikerer at smuldre væk. Det er meget vigtigt, at zinklegeringen ikke indeholder bly, tin eller andre stoffer, som kan medføre interkrystallinsk korrosion og nedbrydning af zinksynkene, som smuldrer væk. Derfor kan det ikke umiddelbart anbefales at anvende genbrugszink, med mindre det kan dokumenteres at indholdet af Sn, Cd og Pb er under et vist niveau. Zinklegeringen Zl5 kan være et godt bud Zinklegeringen Zl5 har vist sig at have de ønskede egenskaber. Zl5 er en handelslegering, som er meget udbredt og let tilgængelig. Den er korrosionsfast og egnet til trykstøbning. Zink er bedre end bly på mange områder Zink har bedre mekaniske egenskaber end bly og er mere modstandsdygtigt overfor slag, slitage mv. Zinksynk vil derfor have en væsentlig længere levetid, og vil ikke slides lige så hurtigt som det er tilfældet med f.eks trawlringe af bly, som slæbes hen ad havbunden. Meget af den negative miljøpåvirkning vil forsvinde med indførsel af zink. Ved substitution i de nævnte fiskeredskaber vil den største del af den negative miljøpåvirkning fra blysynk forsvinde, da det er indenfor disse fiskerier, at der er det største spild af bly i dag. Bundgarnsfiskeriet har en stor tonnage, men stort set ingen spild, da fiskeredskaberne ikke er udsat for de samme dynamiske påvirkninger som er gældende for de andre fiskeriformer. Bundgarnsfiskeri udgør en forsvindende del af miljøpåvirkningen Ifølge Carsten Krog, Krog Consult er det årlige forbrug af bly til not-, vod- og trawlfiskeriet i Danmark ca. 40 ton. Deraf er en del genbrug. Bundgarnsfiskeriet i Danmark har til sammenligning et årligt forbrug på mellem 0,1 og 0,5 ton. Zink vinder både på miljøbelastning og totaløkonomi Priser for zinksynk er højere end for tilsvarende blysynk på grund af højere produktionsomkostninger. Råvarepriserne udgør dog en stor del af prisen, og på det seneste er zinkprisen faldet og blyprisen steget, hvilket gør at prisforskellen bliver mindre. Kigger man på totaløkonomien, så er zink et bedre økonomisk alternativ, da zinksynk forventes at holde ca. 6 gange længere end blysynk, og derfor gør det unødvendigt at skifte dele af fiskeredskaberne i utide pga. slidte synk. Projektresultater Forsøgsresultater Forsøgene udført af IPL viser, at zinksynk fremstillet i en standardlegering kan bruges i fiskeriet. Forsøgene viser også, at zinklegeringens sammensætning er vigtig, da der opstår interkrystallinsk korrosion, hvis der er for mange urenheder i legeringen. De konkrete forsøg er blevet sammenholdt med data fra litteraturen for at eftervise resultaterne. Markedsundersøgelse og produktprogram Markedsundersøgelsen indenfor not-, vod- og trawlfiskeredskaber er mundet ud i en liste af produkter, som markedet efterspørger. Værktøjer og produktionsudstyr til disse produkter er blevet fremstillet som en del af projektet, og der er foretaget en prøveproduktion af produkterne, så disse er klar til levering til markedet. Markedsføringen gennem www.zinkers.dk Markedsføringen af zinksynk sker gennem www.zinkers.dk. Det internationale/engelske navn for synk er sinkers. Produktet markedsføres derfor i zink som zinkers. På hjemmesiden kan produktprogram, priser og kontaktdata findes, og der kan foretages bestillinger. Andre kilder www.zinkers.net www.linimatic.dk
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - 2008

Cite this