Styrkelsen af Center for Innovation i Produktudvikling (CIPU) gennem mærkesag og partnerskab: Hvidbog

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Baggrunden for denne hvidbog er en kæde af bestræbelser på at styrke produktudviklingsområdet i Danmark, gennem styrket samspil mellem in-dustri og universiteter. Senest har disse bestræbelser ført til dannelsen af et initiativ til samarbejde mellem universitetsinstitutter indenfor produkt-udviklingsområdet, hvis mål er artikuleret i en samarbejdsaftale om fælles centerdannelse og etablering af en interimbestyrelse, der skal lede denne proces. Hvidbogens aktualitet er en henvendelse fra DI til DTU, MEK/K&P ved TMcA og MMA om at hjælpe med at skabe en forretningsplan for centret. Det er vores vurdering at henvendelsen er båret af iver efter at få konkreti-seret og støttet planerne, specifikt at søge at bringe centret på finansloven – parret med en vis irritation over nøl i artikuleringen af centrets virke. Det helt centrale i vores svar er forslaget til centrets måde at fungere på. Vore analyser af udenlandsk forskning, erfaringer fra tidligere centerdan-nelser, forventninger til aktuel strategisk forskningsindsats, plus vores egen overbevisning peger på, at formidlingssiden af centret er afgørende. Der skal naturligvis være en sund, produktiv forskning hos partnerne og et stærkt samarbejde om forskning i centret, som kan danne input til og bag-grund for formidlingen, men hvis ikke vi formidler i det brede spektrum, der er skitseret, så sker der ikke det som industrien forventer. Vores centerskitse er ikke et alternativ til oplægget vedrørende CIPU. Vi fastholder forskningsoplægget og organiseringen af CIPU's forskning, men tilføjer som nævnt en væsentlig værdibærende, identitetsskabende og idebærende dimension. Vores centeroplæg er skitseagtigt og ensidigt, fordi det kun er personer hos MEK/K&P der svarer. Vi har ikke haft mulighed for at drøfte det med CIPU-partnerne. Det er vores håb, at oplægget kan: • danne grundlag for DI's planlagte indspil til DI's forskningspolitiske udvalg • danne grundlag for en udbygget dialog mellem DI og os, gerne suppleret industrifolk • danne grundlag for en udbygget dialog mellem DI og CIPU's bestyrelse. Gruppen Konstruktion og Produktudvikling ved MEK, på hvis vegne vi har besvaret henvendelsen, anser oplægget for så betydningsfuldt, at det uanset udfaldet af centerinitiativet vil komme til at danne udgangspunkt for vores 'centeradfærd' fremover og forhåbentlig gøre os til en stærk centerpartner.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages130
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • Innovation
  • PD methods
  • Ecodesign

Cite this