Stationsprognoser: Delprojekt 2 - prognosemodel

Jacob Østergaard, Rikke Pihl, Jan Havsager, Hans Holst, Poul E. Thomsen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne rapport henvender sig til personer, som ønsker at beregne og prognosticere elforbruget for stationer i elforsyningsnettet. I rapporten findes specifikke informationer om elforbrugets fordeling på kundekategorier, modellering af elforbrugets sammensætning mv., som kan være af interesse for personer, der arbejder med tilstødende problemstillinger omkring elforbruget og dets modellering. I rapporten er udviklet en model, der prognosticerer det årlige energiforbrug og den årlige maksimaleffekt på langt sigt (10-20 år) for stationer i det overordnede net (50/10 kV og derover). Modellen er udviklet, implementeret og gennemregnet for 150/60 kV stationer i Vestdanmark samt et antal 60/10 kV station i det nordvestlige Jylland. Modellens reliabilitet er afprøvet, og der er udført verifikation på de områder, hvor det er muligt. Det vurderes, at den udviklede model er velegnet til prognosticering af stationsforbrugets middel- og maksimaleffekt. Metoden lader sig endvidere reletiv let udvide til at omfatte eksempelvis prognosticering af minimumeffekten for stationsforbruget. Det står klart, at ikke alle dele af modellen er optimale, hvilket har konsekvenser for prognosens nøjagtighed. Den største fejl er formentlig forbundet med estimering af fordelingen af en stations energiforbrug i forskellige forbrugerkategorier. Der forekommer afvigelser på op til 10-20 procentpoint for andelen af den enkelte forbrugerkategori i forhold til den faktiske andel. I visse tilfælde kan afvigelsen være op til 30 procentpoint, og den dermed forbundne fejlprognosticering af væksten i stationens maksmaleffekt udgør op til 30-40%. Hertil kommer andre fejlkilder, der dog vurderes at have en mi ndre effekt på prognosen. De elementer i modellen, som ikke er optimale, er identificeret, og der er opstillet foreslag til justering af modellen. Ved gennemførelse af de foreslåede justeringer formodes modellen at kunne resultere i betydeligt mere nøjagtige resultater, hvor effekten af de identificerede uhensigtsmæssigheder i alt væsentlighed kan fjernes. For enkelte af de gennemregnede statationer har det ikke været muligt at beregne en pålidelig prognose. For nogle stationer kan dette henføres til fejlagtige målinger af stationsbelastningerne og den samhørende decentral produktion, mens det for andre stationer kan henføres til et forbrug, der ikke lader sig prognosticere (f.eks. stationer med en enkelt atypisk storforbruger). Det er enkelt ud fra kvalitetsindikatorer, som leveres af modellen, at identificere de stationer, som ikke kan modelleres og prognosticeres korrekt.
Original languageDanish
Place of PublicationDK-København
PublisherDEFU
Number of pages112
Publication statusPublished - 2003

Cite this