Sanitary survey rapport 9: Hesselø Bugt og Isefjord

Martin M. Larsen, Hans Henrik Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Jonas Koefoed Rømer, Christian Mohn, Annette Nygaard Jensen, Anna Charlotte Schultz

Research output: Book/ReportReportCommissioned

37 Downloads (Pure)

Abstract

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i området Hesselø Bugt og Isefjord, som er underopdelt i seks produktionsområder, der er vurderet hver for sig. Bakterien E. coli er anvendt som indikator for mikrobiologisk forurening. I en række appendikser er potentielle kilder til mikrobiologisk forurening beskrevet samt muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion. Datagrundlaget anvendt i rapporten er offentligt tilgængelige data og omfatter statistiske kilder for husdyr, landbrug, datakilder fra tilgrænsende kommuner samt data fra muslingefiskeriets egenkontrol og myndighedernes verifikation af denne. Det konkluderes i rapporten, at datasættet for E. coli-forekomster i muslinger m.m. i perioden 2009-2018 afspejler en ujævn fordeling af prøveudtagninger fra de forskellige produktionsområder i området Hesselø Bugt og Isefjord. Således opnår kun et af produktionsområderne permanent klassificering, mens de øvrige enten har for få data eller ikke har været aktive inden for det seneste år (2018). Resultaterne fra dataopgørelsen er dog generelt karakteriseret ved få forekomster af E. coli med relativt få påvisninger i kritiske koncentrationer. Rapporten indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for monitorering af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages118
ISBN (Electronic)978-87-7156-420-4
Publication statusPublished - 2019
SeriesAarhus Universitet. Nationalt Center for Miljo og Energi. Teknisk Rapport
Number147
ISSN2244-999X

Cite this