Sanitary survey rapport 20: Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning

Louise Feld, Hans Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Lea Ellegaard-Jensen, Annette Nygaard Jensen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

39 Downloads (Pure)

Abstract

Det fremgår af reglerne i kontrolforordningen for animalske fødevarer (EU, 2019), at mikrobiologisk klassificering af produktionsområder for muslinger m.m. (Muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.) og den dertil hørende prøvetagningsplan skal bygge på en ”sanitary survey”. En sanitary survey er en vurdering af interaktionerne mellem potentielle forureningskilder, klimaforhold, vandbevægelser m.m. i området. EU-Kommissionens vejledning i udarbejdelse af sanitary survey (Arcangeli m.fl., 2017) har dannet basis for denne rapport. Der er dog i visse tilfælde taget hensyn til den danske praksis for mikrobiologisk prøvetagningsfrekvens og tidligere klassificering foretaget på baggrund af denne, som beskrevet i bekendtgørelse om muslinger m.m., herefter kaldet muslingebekendtgørelsen, BEK nr. 574 af 25/05/2023, og opsummeret i appendiks 7.

Rapporten omhandler området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning, der er beliggende i Limfjorden syd for Løgstør Bredning. Området omfatter de seks produktionsområder P17 (Risgårde Bredning, vest), P18 (Risgårde Bredning, øst), P19 (Hvalpsund), P20 (Lovns Bredning, vest), P21 (Lovns Bredning, øst) og P22 (Skive Fjord). Velvidende at produktionsområderne også omfatter andre nærliggende geografiske områder omtales området af redaktionelle årsager samlet som ’ Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning’. I rapportens figurmateriale er de omfattede produktionsområder samlet markeret med en fed blå streg.

Rapporten er en revision af den tidligere rapport for Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning (Larsen m.fl., 2018). Erfaringen fra tidligere sanitary surveys (https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/muslingefiskeri ) har vist, at der er forskel på, hvor stor betydning de emner, der behandles i de enkelte appendikser, har for potentiel mikrobiologisk forurening. Desuden har nogle af emnerne en karakter, som betyder, at der ikke kan forventes at være sket betydende ændringer inden for en 5-6 årsperiode. Dette gælder f.eks. oceanografiske og klimatiske forhold. Derfor er dataindsamling og beskrivelse af disse emner i nærværende rapport ikke opdateret. I stedet henvises der i hovedrapporten til det tilsvarende appendiks i den foregående rapport (Larsen m.fl., 2018).

I området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning har der været et vedvarende kommercielt fiskeri af blåmuslinger med landinger af sammenlagt mere end 14.000 tons igennem den seneste 10-årsperiode. Størrelsen af landingerne varierer betydeligt mellem de enkelte produktionsområder og fra år til år. De største og mest stabile landinger gennem årene er fra områderne P22 og P20, mens der fra P17 og P18 kun er registreret mindre fangster i årene 2016-2018. Fiskeri efter andre arter end blåmuslinger omfatter almindelig søstjerne og hjertemuslinger, men kun i meget begrænset omfang. Der er inden for området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning registreret tilladelser til ni muslingeopdræt med placering i P17, P18 og P19. De to områder P20 og P21 ligger i Natura 2000-området N30, og fiskeri indenfor disse områder kræver derfor særlig tilladelse fra Fiskeristyrelsen. På baggrund af en miljøkonsekvensvurdering foreligger der tilladelse til muslingefiskeri i særlige områder af N30 (fiskekasser) (Fiskeristyrelsen, 2022b).

Rapporten understøttes af offentligt tilgængelige data fra overvågning af mikrobiologisk forurening i området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning, hvor indholdet af E. coli og Salmonella (E. coli og Salmonella er almindelige bakterier i tarmsystemet hos pattedyr og fugle. E. coli anvendes som indikator for fækal forurening.) blev bestemt i prøver af muslinger m.m. udtaget i forbindelse med erhvervets egenkontrol og prøver udtaget af Fødevarestyrelsen til verifikation af egenkontrollen. Det skal bemærkes, at der er anvendt information og data, som blev hentet fra de omkringliggende kommuners hjemmesider samt fra Danmarks Statistik. I mange tilfælde kan rapporter, der er hentet fra internettet, efterfølgende være blevet fjernet eller flyttet ved ændringer på kommunernes eller ministeriernes hjemmesider. Samtidig kan dynamiske tabeller, der er dannet med webbaserede dataapplikationer, ændres, når der kommer nye data, eller hvis der sker revision af de underliggende data. Det kan derfor ikke garanteres, at alle referencer, anvendt information og data fremadrettet vil være tilgængelige på nettet.

Fra den danske muslingeovervågning findes der et betydeligt sæt historiske data for niveauer i muslinger m.m. indsamlet dels fra bundmuslinger fra muslingeerhvervets egenproduktion og dels fra linemuslinger fra opdrætsanlæg inden for området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning gennem de seneste 10 år (2013-2022). Gennem denne periode blev der fra hele området analyseret i alt 992 prøver for fordelt med 408 prøver bestående af bundmuslinger og 584 prøver bestående af linemuslinger udtaget fra opdrætsanlæg. Tilsvarende er der fra den seneste 3-årsperiode (2020-2022) blevet udtaget hhv. 117 prøver fra bundmuslinger og 269 prøver fra linemuslinger. Det eneste produktionsområde, hvorfra der foreligger et tilstrækkeligt antal bundprøver til at opnå permanent mikrobiologisk klassificering er P20, hvor der foreslås A-klassificering. For de fem øvrige områder er der et fravær af prøver udtaget gennem det seneste år (P19 og P22) og desuden for få prøver udtaget gennem de seneste tre år (P17, P18 og P21).

I området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning findes der ni opdrætsanlæg, som er placeret i hhv. P17 (L-54, L-105, L-359), P18 (L-65) og P19 (L-98, L-99, L-101, L-112, L-332). Opdrætsanlæggene klassificeres uafhængigt af det produktionsområde de er beliggende i, og for P17 og P19 er der en stor overrepræsentation af prøver udtaget fra opdrætsanlæg i forhold til bundmuslinger, hvilket betyder, at udvalgte opdrætsanlæg kvalificerer til klassificering selvom områderne er uklassificerede. Således foreslås A-klassificering for L-359 beliggende i P17, og L-98, L99, L-101 og L-332 i P19. De øvrige 4 opdrætsanlæg har et utilstrækkeligt antal analyserede prøver og kan dermed ikke klassificeres.

Alle prøver udtaget til mikrobiologisk analyse har bestået af blåmuslinger (Mytilus edulis), som også udgør langt de største landinger fra området. For-uden prøvetagninger til undersøgelse for E. coli blev der yderligere udtaget 38 prøver til undersøgelse for Salmonella inden for den seneste 10-årsperiode (før 2017). Ingen af disse prøver blev påvist positive for Salmonella.

Samlet set viste datasættet for de analyserede prøver en generelt god mikrobiologisk hygiejne med 98 % (96-100 % i de forskellige produktionsområder) af prøverne i A-niveau (≤ 230 MPN E. coli/100 g) og 66 % af prøverne under metodedetektionsgrænsen (< 18 MPN/100 g). Indenfor de sidste 10 år er der ikke nogen signifikant forskel i andelen af prøver med påvist E. coli mellem de forskellige produktionsområder eller mellem prøver udtaget fra bundmuslinger eller opdrætsanlæg. Til gengæld er der signifikante forskelle mellem årene og mellem årstider, hvor der er registreret færrest positive (21 %) om foråret og med en gradvis stigning gennem sæsonen til om vinteren (74%). I P22, som er det produktionsområde, der har haft de største landinger af muslinger fra havbunden, er andelen af prøver i A-niveau faldet fra 96 % i den seneste 10-årsperiode til 90 % i de seneste tre år.

Opsummering af anbefalet prøveudtagningsplan
Ud fra en vurdering af potentielle kilder (figur 1.1.1) og transportveje for mikrobiologisk forurening (sanitary survey) samt så vidt muligt en verificering af denne i forhold til historiske, mikrobiologiske data fra området Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning blev der for hvert af de seks produktionsområder P17-P22 anbefalet et overvågningsprogram.

I hvert af de anbefalede overvågningsprogrammer indgår der forslag til et prøvetagningspunkt, en klassificeringsstatus (indledende eller permanent) samt en prøvetagningsplan (påkrævet prøvetagningsfrekvens og -antal).

På baggrund af antal, frekvens og indhold af E. coli i prøver udtaget i de historiske, mikrobiologiske analyser gælder det, at kun produktionsområdet P20 kvalificerer til permanent klassificering, og der foreslås tildeling af A-klassificering. For alle de øvrige områder foreligger der et mangelfuldt datasæt til at foretage klassificering dels pga. et fravær af prøver udtaget til mikrobiologisk analyse gennem det seneste år, og for områder P17, P18 og P21 desuden også et utilstrækkeligt antal prøver udtaget indenfor den seneste tre-årsperiode (2020-22). For at opnå permanent klassificering skal der ifølge EU’s guidelines indledningsvis indsamles data, således, at der kan etableres resultater for 24 prøver fra de seneste tre år, hvoraf et passende antal prøver skal være indsamlet gennem det seneste år.

Rapporten er opdelt i hovedkapitler, som giver en opsummering af identificerede mikrobiologiske forureningskilder. Hovedkapitlerne tager udgangspunkt i appendiks 1-4 såvel som relevante karakteristika for området, som beskrevet i en tidligere sanitary survey for Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning (Larsen m.fl., 2018). Appendiks 5 er en detaljeret gennemgang af de samlede historiske mikrobiologiske data fra muslingeovervågningen. Det vurderes ikke nødvendigt at foretage en ”shoreline survey”, da alle kilder til sanitær forurening er beskrevet i kommunernes spildevandsplaner, badevandskvalitetsbeskrivelser og Miljøministeriets basisanalyser i forbindelse med vandrammedirektivet.
Original languageDanish
PublisherAarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages81
ISBN (Print)978-87-7156-817-2
Commissioning bodyMinistry of Environment and Food of Denmark
Publication statusPublished - 2023
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. DCE Technical report
Number291
ISSN2244-999X

Keywords

  • Sanitary survey
  • Mikrobiologisk forurening
  • Muslinger
  • Toskallede bløddyr
  • E. coli
  • Fiskeri
  • Skive Fjord
  • Lovns Bredning
  • Risgårde Bredning

Cite this