Sanitary survey rapport 13: Limfjorden (østlige udløb)

Louise Feld, Martin M. Larsen, Hans Henrik Jakobsen, Cordula Göke, Niels Bohse Hendriksen, Jonas Koefoed Rømer, Christian Mohn, Annette Nygaard Jensen

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

35 Downloads (Pure)

Abstract

Denne sanitary survey vurderer de potentielle mikrobiologiske forureningskilder, der kan have betydning for muslingeproduktionen i området Limfjorden (østlige udløb), som er underopdelt i tre produktionsområder, der er vurderet hver for sig. Bakterien E. coli er anvendt som indikator for fækal mikrobiologisk forurening. I en række appendikser er potentielle kilder til mikrobiologisk forurening beskrevet samt muligheden for spredning eller nedbrydning af eventuel forurening ud fra de fysiske forhold i området. Hvert appendiks afsluttes med en kort konklusion. Datagrundlaget anvendt i rapporten er offentligt tilgængelige data og omfatter statistiske kilder for husdyr, landbrug, datakilder fra tilgrænsende kommuner samt mikrobiologiske data fra myndighedernes fiskerikontrol samt tilsyn af badevand. Det konkluderes i rapporten, at datasættet for E. coli-forekomster i muslinger i perioden 2010-2019 afspejler en meget begrænset og mangelfuld prøveudtagning fra de forskellige produktionsområder i Limfjorden (østlige udløb). Således var der ingen af de tre produktionsområder, der kunne opnå permanent klassificering. De få resultater fra dataopgørelsen var karakteriseret ved god mikrobiologisk hygiejne med lave niveauer af E. coli, men der blev identificeret en række potentielle kilder til mikrobiologisk forurening i områderne. Rapporten indeholder forslag til en prøvetagningsplan, som tager udgangspunkt i EU’s retningslinjer for monitorering af mikrobiologisk forurening af muslinger m.m.
Original languageEnglish
PublisherAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
Number of pages98
ISBN (Print)978-87-7156-521-8
Commissioning bodyMinistry of Environment and Food of Denmark
Publication statusPublished - 2020
SeriesAarhus Universitet. Nationalt Center for Miljo og Energi. Teknisk Rapport
Number182
ISSN2244-999X

Bibliographical note

Nærværende rapport er udarbejdet som en del af rammeaftalen mellem Miljø og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet inden for ydelsesaftalen Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd. Projektet ’Sanitary Survey’ overvåges af en følgegruppe med repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, DTU, DCA – Aarhus Universitet og DCE – Aarhus Universitet.

Fødevarestyrelsen har kommenteret udkast til rapporten, og i den forbindelse fremsendt opklarende spørgsmål og kommentarer til hovedrapporten (Kapitel 1-4) samt appendiks 9 Historiske mikrobiologiske data for muslinger m.m., som efterfølgende er blevet uddybet i den endelige rapport.

Appendiks 11 Lovgivning vedrørende mikrobiologisk klassificering af produktionsområder/lineanlæg er skrevet af Fødevarestyrelsen og er således ikke en del af produktet fra forfatterne til rapporten.

Keywords

  • Sanitary survey
  • Mikrobiologisk forurening
  • Muslinger
  • Toskallede bløddyr
  • E. coli
  • Fiskeri
  • Limfjorden

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sanitary survey rapport 13: Limfjorden (østlige udløb)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this