Sårbarhedskortlægning - ved hjælp af geotekniske metoder

Jens Baumann, Niels Foged, Peter Jørgensen

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

  Abstract

  Artiklen redegør for hovedresultater af 5-10 års grundvandsforskning relateret til sprækker i moræneler. Disse forøger den hydrauliske ledningsevne og dermed sårbarheden af grundvandet med flere ti-faktorer. Der fremlægges resultater af forsøg med meget store prøver af sprækket moræneler ved spændingsforhold svarende til fra én til tredive meter under terræn. Sammenhængen mellem geotekniske styrkeparametre, opsprækkethed og sprækkepermeabilitet diskuteres. Det anbefales, at man ved kommende sårbarhedsundersøgelser foretager en konsekvent registrering af geotekniske parametre, således at der opnås en bedre forståelse for sprækkernes dannelse og hydrauliske egenskaber. Sådanne egenskaber kan derefter nærmere undersøges under realistiske 3-dimensionale spændingsforhold ved forsøg i store triaksialceller med mulighed for udførelse af gennemstrømningsforsøg på aktuelle sprækkede aflejringer.
  Original languageDanish
  JournalGeologisk Nyt
  Issue number3
  Pages (from-to)8-10
  ISSN0906-6861
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this