Risk assessment models and uncertainty estimation of groundwater contamination from point sources

Mads Troldborg

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  798 Downloads (Pure)

  Abstract

  Antallet af forurenede lokaliteter, der truer grundvandsressourcerne verden over, er enormt. I forhold til problemets omfang er de tilgængelige midler til kortlægning og oprensning af forurenede grunde yderst begrænsede. Myndighederne står derfor overfor en stor udfordring med at få prioriteret oprydningsindsatsen, således at de lokaliteter, der udgør den største grundvandsrisiko bliver oprenset først. Der er i den forbindelse behov for risikovurderinger. Der er imidlertid identificeret flere begrænsninger ved de eksisterende værktøjer til risikovurdering af forenede lokaliteter. Ved beskrivelsen af forureningstransporten fra en overfladenær kilde til grundvandet ses der i de eksisterende værktøjer bort fra væsentlige processer, der ellers kan have en afgørende betydning for grundvandsrisikoen. Der er derfor blevet udviklet nye risikovurderingsmodeller, der bedre er i stand til at beskrive denne transport og således kan give et mere korrekt billede af grundvandsrisikoen. De eksisterende risikovurderingsværktøjer er desuden heller ikke fundet egnede til prioriteringsformål, idet de betragter de forurenede lokaliteter enkeltvist og kun vurderer grundvandsrisikoen på en lokal skala. Et modelværktøj til risikovurdering og prioritering af forurenede lokaliteter indenfor et grundvandsopland er derfor blevet udviklet. Dette værktøj evaluerer risikoen forbundet med hver lokalitet ud fra, hvor meget de hver især belaster det indvunde grundvand ved vandforsyningen i oplandet. Denne fremgangsmåde muliggør, at belastningen fra de mange forskellige foureningskilder indenfor et indvindingsopland kan sammenlignes og dermed også prioriteres. Værktøjet er blevet afprøvet på grundvandsoplandet til et vandværk placeret nord for København. På baggrund heraf blev der foretaget en prioritering af de forurenede lokaliteter i oplandet. Samtidig blev de lokaliteter, som var sandsynlig årsag til den observerede forurening ved vandværket, identificeret. Risikovurderinger af forurenede lokaliteter er generelt genstand for data begrænsninger og er derfor forbundet med store usikkerheder. Disse usikkerheder besværliggør risikovurderingen og prioriteringen af forurenede lokaliteter. For at sikre at de tilgængelige midler bruges mest omkostningseffektivt, er det vigtigt at tage højde for usikkerhederne. En omfattende metode til at estimere usikkerhederne ved bestemmelsen af forureningsbelastningen fra en forurenet lokalitet er blevet udviklet. Denne metode baserer sig på forskellige hypoteser for, hvordan forureningsspredningen har kunnet foregå på lokaliteten. Det er desuden blevet demonstreret, hvordan en vurdering af usikkerhederne kan inkorporeres i en prioritering ved hjælp af et scoresystem. Dette kan føre til en bedre prioritering af lokaliteterne og dermed en mere robust beslutningstagning.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  Publication statusPublished - Aug 2010

  Cite this