Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand

Poul Løgstrup Bjerg, Anne Thobo Sonne, Nina Tuxen, Sanne Skov Nielsen, Sandra Roost

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

  3002 Downloads (Pure)

  Abstract

  Miljøprojektet afdækker de særlige udfordringer, der gør sig gældende, når gamle lossepladser undersøges og vurderes om de udgør en trussel for vandløb, søer, fjorde eller kystområder.

  Projektet giver svar på hvor mange gamle lossepladser der findes i Danmark. En kortlægning der har taget udgangspunkt i data i den landsdækkende database DKjord under Danmark Miljøportal. Resultatet er, at der i Danmark findes ca. 3000 gamle lossepladser.

  Ikke overraskende har det vist sig, at lossepladserne varierer meget i både alder, størrelse, affaldstyper og fysisk placering i landskabet, hvilket har afgørende betydning for hvilken påvirkning af overfladevand, de kan have. Projektet viser, at det er muligt at opstille i alt 6 typologier for lossepladserne.

  Forureningsstofferne som findes i lossepladser, og som kan true overfladevand er opdelt i 3 grupper: ”klassiske” perkolatparametre, miljøfremmede organiske stoffer samt tungmetaller. I forhold til truslen mod overfladevand er forekomsten af organisk stof, ammonium og jern fundet særligt interessante, i det de alle er potentielt iltforbrugende ved udsivning til overfladevand. Ammonium, jern, en række tungmetaller samt specifikke miljøfremmede stoffer har også en toksisk effekt, som er afspejlet i stoffes miljøkvalitetskrav.

  Forureningsstoffernes transportveje fra en losseplads mod overfladevand afhænger af lossepladsens typologi. Der er identificeret i alt 4 betydende transportveje fra en losseplads via grundvand til overfladevand: Umættet transport, grundvandstransport, overfladeafstrømning/intern afstrømning af perkolat og drænafstrømning.

  Hertil kommer attenuering (dæmpning af forureningen), der for mange af stofferne kan være betydelig. De vigtigste attenueringsprocesser er (afhængig af stof/stofgruppe): Ionbytning, udfældning/opløsning, reduktion/oxidation, sorption/desorption og nedbrydning.

  Rapporten redegør for en række forskellige undersøgelses- og risikovurderingsmetoder, der egner sig til at vurdere lossepladsers påvirkning af overfladevand. Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens screeningsværktøj, er der foreslået yderligere trin 3 til at afgør om en losseplads udgør en trussel. Metoderne til hvert af trinene er nærmere beskrevet i rapporten.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn K
  PublisherMiljøstyrelsen
  Number of pages77
  ISBN (Electronic)978-87-93283-03-9
  Publication statusPublished - 2014
  SeriesMiljoeprojekter
  Number1604
  Volume2014
  ISSN0105-3094

  Cite this