Resource recovery from waste incineration residues

Elisa Allegrini

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  1200 Downloads (Pure)

  Abstract

  Affaldsforbrænding er i mange lande en vigtig teknologi til behandling og energiudnyttelse af affald. Udover energi resulterer forbrænding også i produktion af asker. Størstedelen af askerne udgøres af slagge, som efter behandling har gode tekniske egenskaber og kan anvendes til bygge- og anlægsformål. Før genanvendelsen frasorteres metaller, som sendes til omsmeltning og genanvendelse. Samlet set har slaggerne derved en stor ressourcemæssig værdi. Projektet har haft fokus på netop at klarlægge ressourcepotentialet og de miljømæssige gevinster ved at udnytte både metallerne og den resterende inerte del af slaggen.

  Som en del af projektet er gennemført detaljerede undersøgelser af metalindholdet i forskellige kornstørrelsesfraktioner og delstrømme i forbrændingsanlægget og den efterfølgende slaggesortering. Undersøgelserne har fastlagt indholdet både af jern (magnetiske metaller) og aluminium, kobber, rustfrit stål (ikke-magnetiske metaller), samt indholdet af sjældne/værdifulde metaller. Dette giver et forbedret grundlag for at vurdere den ressourcemæssige værdi af slaggerne og danner sammen med dokumentation af sorteringsanlæggenes effektivitet, mulighed for at bestemme den miljømæssige gevinst ved oparbejdningen og finde optimale anlægskonfigurationer.

  Projektet har, udover ressourceaspekterne knyttet til metallerne, også haft fokus på de miljømæssige konsekvenser af den inerte del af slaggen. Effektiv udsortering af metaller forbedrer slaggernes tekniske egenskaber, men askerne har stadig et potentiale for udvaskning af tungmetaller ved kontakt med regnvand. Disse negative miljøeffekter er i projektet ved hjælp af livscyklusvurdering (LCA) sammenholdt med de positive effekter forbundet med genanvendelsen af de udsorterede metaller og slagger som byggemateriale. Det blev dokumenteret, at genanvendelsen af metaller (særligt aluminium) bidrog med store miljøgevinster, mens udvaskning fra slaggen i bygge- og anlægsarbejder kun i visse tilfælde havde betydning. Som et led i livscyklusvurderingen blev udarbejdet detaljerede retningslinjer for inddragelse af data for udvaskning af asker i livscyklusmodeller, noget som ikke tidligere har været gjort systematisk.

  Projektet giver samlet et detaljeret indblik i de ressource- og miljømæssige aspekter forbundet med asker fra affaldsforbrænding, samt et sammenhængende metodegrundlag for at medtage miljøeffekterne fra udvaskning i livscyklusvurderinger af asker eller lignende materialer til brug i bygge- og anlægsarbejder.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby
  PublisherDTU Environment
  Number of pages69
  Publication statusPublished - 2014

  Cite this