Projekt ’Er du for sød?’: Sundhedsplejens evaluering af materialer og aktiviteter målrettet familier med børn i indskolingen

Bodil Just Christensen, Sarah Jegsmark Gibbons, Ellen Trolle, Anja Biltoft-Jensen, Jeppe Matthiessen, Sidse Sidenius Bestle, Mie Agermose Gram, Anne Dahl Lassen

Research output: Book/ReportReportResearch

108 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund:
Sundhedsplejen udgør en del af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som landets kommuner, ifølge Sundhedsloven, er forpligtet til at tilbyde alle børn. I indskolingen tilbydes alle børn en sundhedssamtale, og det er denne, der er afsæt for interventionen og dataindsamlingen i projekt ’Er du for sød?’.

Projekt ’Er du for sød?’ sætter fokus på slik og andre søde sager samt søde drikke som sodavand og saftevand i danske børnefamilier. Mange danske børn spiser og drikker mere sødt, end der er plads til i en sund kost. Slik, kage, sodavand og saftevand kan give syreskader og huller i tænderne. Et højt indtag af søde sager og søde drikke øger desuden risikoen for overvægt og optager pladsen fra den sunde mad som frugt, grønt, fuldkorn, fisk og mælk - mad der er væsentlig for at dække behovet for energi og næringsstoffer, og som er nødvendige for vækst og udvikling. Projektet er udviklet med børnesundhed og forebyggelse i fokus. Projektet bygger på indsatskomponenter, som dels henvender sig til sundhedsplejerskernes sundhedssamtale, dels til familierne i hjemmet. Komponenterne er i løbet af efteråret og vinteren 2020/2021 blevet afprøvet i Hvidovre Kommune.

Formål:
Denne rapport er udarbejdet med det formål at evaluere de deltagende sundhedsplejerskers erfaringer med og holdninger til sundhedssamtalen, som den er blevet gennemført i projekt ’Er du for sød?’, med fokus på de udviklede materialer i projektet. Dette med henblik på vidensdeling og senere forankring i sundhedssamtaler med børn i indskolingen dels i Hvidovre Kommune, dels andre steder i landet. Et delformål er således, at evalueringen giver sundhedsplejersker og ledere i andre danske kommuner et indblik i indsatskomponenter, som kan anvendes til at tale med børnefamilier i indskolingen om sund mad, søde sager, søde drikke samt anden livsstil.

Metode:
Evalueringen er baseret på kvalitativt materiale indsamlet gennem to fokusgruppeinterviews med de tolv deltagende sundhedsplejersker afholdt efter afslutningen af alle sundhedssamtalerne. Spørgerammen inkluderede sundhedsplejerskernes erfaringer med og vurdering af projektets materialer. Desuden blev sundhedsplejerskernes oplevelse af materialernes motiverende effekt på børnefamilierne evalueret samt tidsforbruget estimeret i forhold til en senere forankring af indsatskomponenterne, både i Hvidovre Kommune og potentielt i andre kommuner. Afslutningsvis blev det diskuteret, i hvilken udstrækning de forskellige redskaber og materialer kan anvendes hver for sig. Begge fokusgruppeinterviews blev optaget og efterfølgende udskrevet og analyseret.

Konklusion:
Sundhedsplejerskerne har afprøvet og fundet de udviklede materialer anvendelige i deres vejledning omkring familiernes søde vaner. De har været særligt glade for at have data for det enkelte barns indtag af søde sager og drikke (fra SØD-måleren), og derved kunnet bruge SØD-diagrammet som udgangspunkt for samtalen. Desuden fremhæver de portionspladen og de tilhørende klistermærker som gode redskaber til at illustrere råderummet. De er også glade for de øvrige materialer, men det er individuelt, hvordan og hvor meget de har brugt dem hver især. De vurderer, at SØD-måleren og –diagrammet vil kunne anvendes, uden at det suppleres af fx samtalearket eller inspirationsbogen, hvis blot råderummet bliver formidlet på anden vis, fx via portionspladen eller opslaget om søde sager og søde drikke fra undervisningsmaterialet. På samme måde vil samtalearket og undervisningsmaterialet kunne implementeres uafhængigt af de andre materialer, alt afhængigt af hvor stort fokus man fx i en kommune ønsker at lægge på vejledningen omkring de søde vaner og max-grænserne for indtaget i en given aldersgruppe. Det kan også tænkes, at den kommunale Tandplejen kan bruge nogle af materialerne til at varetage vejledning vedrørende søde sager og drikke.

På baggrund af nærværende evaluering og sundhedsplejerskernes konkrete forslag, er samtalearket blevet justeret bl.a. med nye illustrationer. Desuden er tekstdelen af samtalearket og undervisningsmaterialet blevet opdateret efter de officielle kostråd offentliggjort i januar 2021 (se https://erduforsoed.dk/ for de opdaterede versioner).
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages67
ISBN (Electronic)978-87-93565-80-7
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Projekt ’Er du for sød?’: Sundhedsplejens evaluering af materialer og aktiviteter målrettet familier med børn i indskolingen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this