Pilot-test af avanceret kemisk oxidation med UV og H2O2 til fjernelse af pesticidmetabolitter

Peter L. Tüchsen, Manuela Schliemann-Haug, Anne H. Thomsen, Ronny Rahbek, Liselotte Clausen, Mathilde J. Hedegaard, Rasmus Boe-Hansen, Thea F. Hummelshøj, Hans-Jørgen Albrechtsen

Research output: Book/ReportReportResearch

48 Downloads (Pure)

Abstract

De seneste års undersøgelser har påvist en række pesticidrester i grundvandet, navnlig N,N-dimethylsulfamid (DMS), alachlor ESA og dimethachlor ESA. DMS, som er klassificeret som en ikke-relevant metabolit, var i 2021 det hyppigst påviste pesticidstof i dansk grundvand, hvor det blev fundet i 33,5 % af de undersøgte vandværksboringer og over grænseværdien i 7,8 % (Thorling et al., 2023). Adskillige vandforsyninger er derfor i dag nødsaget til at opblande drikkevandet for at overholde kravværdien på 0,1 μg/L. Det betyder, at en stor del af vandressourcen ikke udnyttes optimalt, og at vandforsyningernes udnyttelige del af indvindingstilladelserne mindskes, hvilket forringer forsyningssikkerheden.

Novafos påviser DMS i ca. 50 % af det producerede drikkevand, og HOFOR påviser DMS i cirka 90% af det producerede drikkevand. Da andre EU-lande har højere kravværdier for ikke-relevante metabolitter, er der begrænset kendskab til rensning for DMS. Der er derfor et akut behov for at kortlægge relevante rensemuligheder for DMS og også de andre hyppigt forekommende pesticidmetabolitter som alachlor ESA og dimethachlor ESA. De to sidstnævnte stoffer er begge relevante metabolitter jf. BEK. Nr. 1023 (2023), hvilket betyder, at der ikke kan opnås dispensation for kravværdien på 0,1 μg/l.

I indsatsen mod pesticidrester i drikkevandet er det afgørende at udvikle effektive og bæredygtige metoder til fjernelse af pesticidrester. Fuldskala aktivt kulfiltrering (GAC) på Bagsværd og Hvidovre vandværker har vist, at DMS ikke kan fjernes effektivt ved denne metode. Indledende undersøgelser med AOP-teknologien RemUVe® har imidlertid vist lovende resultater i forhold til at fjerne DMS fra drikkevand (Miljøstyrelsen, 2020), men det er ikke undersøgt, hvorvidt teknologien kan håndtere alachlor ESA og dimethachlor ESA ligesom det heller ikke er undersøgt, i hvilket omfang der dannes uønskede biprodukter ved metoden.

Nærværende projektet har derfor følgende 2 formål:

1. Bestemme rensningseffektiviteten af AOP (UV/H2O2) RemUVe® teknologien i forhold til at fjerne DMS, Alachlor ESA og Dimethechlor ESA til 25 % af grænseværdien i forskellige vandtyper.
2. Undersøge dannelse af uønskede biprodukter ved hjælp af target analyser (måling for kendte stoffer), suspect screening (screening for liste af stoffer) og non-target screening (ukendte stoffer)
Original languageDanish
Place of PublicationSkanderborg
PublisherDansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA
Number of pages71
Publication statusPublished - 2023

Bibliographical note

VUDP-Projekt ID: 14.2020

Cite this