Passage for ål ved dambrug og kraftværk i Gudenåen og Kongeåen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

291 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med denne undersøgelse er, at belyse om der er problemer for ål ved passage af dambrug i Kongeåen og Gudenåen, samt et vandkraftværk i øvre Gudenå. Baggrunden for undersøgelsen er, at EU i 2007 har udarbejdet en rådsforordning med det formål, at genoprette bestanden af ål. Danmark er ifølge denne forordning forpligtiget til, at beskrive omfanget af dødelighedsfaktorer uden for fiskeriet i ferskvand, med henblik på at inddrage denne viden i forvaltning af bestanden. De væsentlige menneskeskabte dødelighedsfaktorer udenfor fiskeriet kan forekomme i forbindelse med ferskvandsdambrug og vandkraftværker. Dambrug I Gudenåen blev i alt 80 ål udstyret med radio-telemetriske mærker og udsat henholdsvis ovenfor og nedenfor opstemningen ved Brejnholt Dambrug i Mattrup Å (tilløb til Gudenåen). Ved hjælp af faststående lyttestationer og manuelle pejlinger blev ålenes vandring kortlagt igennem efteråret i 2003 og 2004. Forsøget viste, at andelen af fisk, der passerede opstemningen ved Brejnholt dambrug varierede markant, fra 56 % i 2003 til 82 % i 2004, hvilket kan tilskrives forskelle i nedbørsmængden i de to år. Jo mere vand i åen desto nemmere syntes fiskene at finde omløbet, men opstemningen i sig selv udgør en udfordring for vandrende fisk. Samlet set forlod knapt halvdelen af forsøgsfiskene (39) ikke forsøgsområdet samme år de er sat ud. Dette gælder især fisk, der er udsat opstrøms dambrugsopstemningen som ikke er udvandret; i alt 72 % hvorimod kun 10 % af de fisk som er udsat nedenfor Brejnholt dambrug. Det tyder på at hvis ålene ikke har gode passageforhold forbi en opstemning går vandringen i stå.
I Kongeåen blev 40 radio-telemetrimærkede fisk udsat få km fra Kongeåens udspring opstrøms Vejen Dambrug. På fiskenes vandring mod vadehavet skulle de yderligere passere Jedsted Mølle Dambrug. Ved hjælp af faststående lyttestationer og manuelle pejlinger blev ålenes vandring kortlagt igennem efteråret/foråret 2011/12. I alt 67 % af fiskene med kendt skæbne passerede begge dambrugsopstemninger. I alt elleve mærkede fisk kom trods lovpligtig afgitring ind på Vejen Dambrug. De fleste forlod dambruget igen og vandrede videre nedstrøms, men to ål forblev efter forsøgsperiodens ophør inde på dambruget. I alt 5 ål (17 %) blev fundet med tydelige bidmærker
4
efter at ålen var spist af rovdyr sandsynligvis odder eller mink. To af disse blev fundet inde på og ved dambruget hvorimod tre blev fundet henholdsvis opstrøms og nedstrøms dambruget. Ved Jedsted Mølle Dambrug passerede ålene derimod stort set uden problemer. En del ål (25 %) tager ophold ved opstemningen, men alle ål passerer forbi. Vandkraft Ved Vestbirk vandkraftværk er der tilsyneladende gode passageforhold uafhængigt af nedbørsmængden og ålene finder let forbi vandkraftværket. Vandringshastigheden i åløbet er for hovedparten af ålene 3-4 km/timen, men nedsættes til under 1 km/timen i vandkraftsøerne. Denne forsinkelse har formentlig ikke større betydning for ålenes fortsatte vandring
Original languageEnglish
Place of PublicationCharlottenlund
PublisherInstitut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages24
ISBN (Electronic)978-87-7481-164-0
Publication statusPublished - 2012
SeriesDTU Aqua-rapport
Number259-2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Passage for ål ved dambrug og kraftværk i Gudenåen og Kongeåen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this