Overvågning af influenza i svin 2012

Solvej Østergaard Breum, Charlotte Kristiane Hjulsager, Lars Erik Larsen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Der er i 2012 gennemført en systematisk passiv overvågning af cirkulerende influenzavirus subtyper i danske svin. Det overordnede formål med overvågningen var at identificere hvilke influenzavirus subtyper og stammer, der cirkulerer blandt danske svin, og at kortlægge sygdomsårsager i svinepopulationen med henblik på at sikre det strategiske mål: at mindske antibiotikaforbruget i danske svinebesætninger.

  Overvågningen har bestået i: 1) Undersøgelse for influenzavirus vhja. pan-influenza A virus real time RT-PCR på diagnostiske indsendelser til influenzavirusundersøgelse på DTU-VET; 2) Test af influenzavirus positive prøver for pandemisk H1N1 (H1N1pdm09) ved real time RT-PCR der specifikt detekterer H-genet i H1N1pdm09 virus; 3) Subtypning af positive prøver ved sekvensanalyse (H og N generne); 4) Komplet genom karakterisering af udvalgte virusisolater.

  Der er totalt set iværksat undersøgelse for influenza A virus på 714 prøver fordelt på 358 indsendelser fra 296 besætninger. I alt var 248 (35 %) af prøverne positive og 161 (45 %) af indsendelserne havde minimum en positiv prøve. Indsendelserne fordeler sig over hele landet og over hele året. Der er flest indsendelser til undersøgelse i de kolde måneder, men influenza virus påvises med samme prævalens hele året.

  I alt 78 influenzavirus positive indsendelser blev undersøgt ved sekvensanalyse for at bestemme subtypen. Resultatet af disse analyser viste, at de to mest almindelige subtyper i danske svin er den danske variant af H1N2 og H1N1 (avian-like swine H1N1), der udgjorde henholdsvis 18 og 20 % af de positive fund. Subtypen H1N1 avian-like har cirkuleret i danske svin siden 1981, og subtypen H1N2 opstod i 2003, formodentligt ved en blanding (reassortment) af cirkulerende H1N1 og H3N2 virus. Influenzavirus af subtypen H3N2 blev ikke påvist i 2012, ligesom den centraleuropæiske variant af H1N2 aldrig er blevet påvist i danske svin.

  Den pandemiske subtype H1pdm09 blev påvist i 25 indsendelser fra 24 besætninger og udgjorde således 16 % af de influenzavirus positive indsendelser. Dette er et fald i forhold til 2011, hvor denne subtype blev påvist i 21 % af de positive indsendelser. Dette fald kan indikere at dette virus har toppet i udbredelse, men det kan også være en tilfældig variation.

  I overvågningen 2011 fandt vi udover de forventede subtyper også nye svineinfluenzavirus subtyper. En af de nye subtyper - H1avN2hu - blev fundet i to indsendelser i 2011samt igen i tre indsendelser i 2012. Subtypen indeholder H1 avian-like HA gen fra almindelig svineinfluenzavirus H1N1 avian like og N2 som er tættest relateret til human N2 gen fra humane H3N2 influenzavirus, der cirkulerede i mennesker midt i 90’erne. Så vidt vides er denne subtype ikke blevet fundet i andre lande, men det faktum, at virusset er påvist flere gange både i 2011 og 2012 indikerer at dette virus nu cirkulerer i danske svin.
  En anden ny subtype - H1pdmN2hu - blev fundet i to indsendelser fra juli og september måned i overvågningen for 2011, men er ikke påvist i 2012.

  Den tredje nye subtype er H1pdmN2sw, som blev fundet første gang i to indsendelser i december 2011 og i fire indsendelser i 2012. Subtypen har et pandemisk H1pdm09 HA gen og et N2 gen, der ligner almindelig svine N2 som findes i europæiske svineinfluenzavirus H3N2 og den danske variant H1N2 med avian-like HA gen. Denne nye subtype er også blevet fundet i flere prøver i Tyskland i 2011 og i en fra Italien i 2010. Fund af de forskellige subtyper i Danmark fordeler sig geografisk over hele landet og hele året rundt.

  Resultaterne beskrevet i rapporten er vigtige i forhold til såvel zoonotiske som veterinære aspekter ved influenza A virus i svin i Danmark. Undersøgelserne har med stor sandsynlighed vist at H1N1pdm09, som stadig må betragtes som en zoonose, nu er etableret i den danske svine population, hvor den cirkulerer uafhængigt af den humane influenzavirus sæson. Overvågningen har endvidere vist tilstedeværelsen af nye virus stammer, hvor gener fra H1N1pdm09 indgår. Der er rapporter fra USA hvor svineinfluenzavirus (af typen H3N2) med pandemiske gener har smittet fra svin til mennesker. Der er ingen indikationer af at de nye fundne danske reassortments har denne egenskab, men situationen følges nøje af både SSI og Veterinærinstituttet.

  Fra et veterinært synspunkt er det vigtigt at få fastlagt subtypen, da valg af vaccine er afhængig af denne information. Det er derfor positivt, at der ses en stigning i antal indsendelser for influenzapåvisning i Danmark, da det øger muligheden for at vaccinere korrekt og derved nedbringe risikoen for antibiotika krævende sekundære infektioner. Det er også positivt at den H1N2 subtype, der er dominerende i Centraleuropa, stadig ikke findes i Danmark. Introduktion af dette virus kan frygtes at få epizootisk karakter, da populationsimmuniteten mod dette virus er meget lille.

  Det kan konkluderes, at den iværksatte overvågning har givet et overblik over hvilke influenza A virus der cirkulerer i danske svin og at denne information bruges proaktivt i håndtering af sygdom i besætningerne. Overvågningen har endvidere vist, at der findes cirkulerende nye virus blandt danske svin, men der er ikke påvist virus med kendt zoonotisk potentiale.
  Original languageDanish
  Place of PublicationFrederiksberg
  PublisherTechnical University of Denmark
  Number of pages22
  Commissioning bodyDanish Veterinary and Food Administration
  Publication statusPublished - 4 Mar 2013

  Bibliographical note

  J.nr. 10/10489

  Cite this