NTF-Conference on Person Transport Models - Summary, State-of-the-art and Perspectives

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Abstract

  I de senere år har der i Norden været stigende anvendelse af persontransport-modeller. Dette skyldes blandt andet øget trafik, øget fokus på trafikkens miljøpåvirkning samt en række store nordiske anlægsprojekter og trafikpolitiske tiltag (f.eks. de faste forbindelser i Danmark, Dennis Parketet i Stockholm og Road Pricing i Oslo). Nordisk Transport-forsknings Konference om persontransportmodeller kan ses som en konsekvens af denne udvikling. Konferencen fokuserede primært på en række praktiske modelarbejder, omend enkelte indlæg også omhandlede forskning i emnet. En række af diskussionerne og kommentarerne fokuserede derudover på den rolle modellerne spiller i den politiske beslutningsproces. Forholdet mellem forskning, modelteknik og anvendelse af modellerne blev livligt diskuteret. Artiklen søger ud fra disse ind-gangsvinkler at give en sam-men-fatning af de væsent-ligste temaer, der blev diskuteret på konferencen. Dog er artik-len ikke kun et strikt referat, men rum-mer også forfatterens kommentarer. Artiklen startes med en kort over-sigt over den histori-ske udvikling, der kan lede frem til dagens stade af modellerne. Derefter dis-kuteres i kapitel 3 dagens ofte modstridende krav til modeller-ne. Kapi-tel 4 beskriver en række diskussio-ner ved-rørende kvalitets-sik-ring af data og model-bereg-ninger, herunder brugen af GIS. Kapitel 5 dis-kuterer state-of-the art af prak-tiske modeller i Norden, som det fremgik af kon-ferencen, mens kapitel 6 beskriver for-skellige forskningsmæssige perspektiver. Kapitel 7 runder af med forskellige diskussioner om brugen af modellerne i den politiske beslutningsproces. Litteraturlisten rummer referencer til konferencens indlæg.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationCopenhagen
  PublisherNTF
  Publication statusPublished - 1996
  EventNordic Transportation Research Conference on Person Transport Models - Copenhagen, Denmark
  Duration: 1 Jan 1996 → …

  Conference

  ConferenceNordic Transportation Research Conference on Person Transport Models
  CountryDenmark
  CityCopenhagen
  Period01/01/1996 → …

  Cite this