Mundingsudsatte smolt i Kolding Å – betydningen for havørredbestand og lystfiskeri: - betydningen for havørredbestand og lystfiskeri

Research output: Book/ReportReport

69 Downloads (Pure)

Abstract

Der er lang tradition for udsætning af ørred i Danmark. Det skyldes, at store habitatforringelser af vores vandløb, hvor ørredens gydeområder findes, har forårsaget, at ørreden mange steder ikke selv kan opret-holde en bestand. For at ophjælpe ørredbestandene udsætter man ørreder i vandløbene. Tidligere var for-målet med udsætningerne at forbedre fiskeriet, men i dag er fokus i højere grad på at sikre selvreproduce-rende ørredbestande. Trods en tydelig fremgang i den naturlige produktion af ørreder i vandløbene er der stadig et behov for udsætninger, og der bliver årligt udsat ørreder for ca. 5 millioner kroner i Danmark.

Det er derfor relevant at vurdere effekten af de mange udsætninger. I 2001-2005 blev effekten af mundings-udsatte smolt i Kolding Å undersøgt. Formålet med undersøgelsen var at sammenligne overlevelsen for ud-satte smolt med overlevelsen for naturligt producerede smolt. Desuden blev det vurderet, hvor stor betydning de udsatte smolt havde for havørredbestanden, samt i hvor høj grad og i hvilke geografiske områder de bi-drog til lystfiskeriet.

Den naturlige smoltproduktion i Kolding Å blev i 2006 bestemt til 43.898, og der blev årligt udsat ca. 13.000 smolt. Alle udsatte smolt blev i perioden 1998-2004 mærket med enten fedtfinneklip eller Carlin-mærker, så det var muligt at skelne dem fra vilde gydefisk under elfiskeri i Kolding Å de efterfølgende år. Der blev fore-taget 6-8 befiskninger i efteråret fra 2001-2005. Under elfiskeriet blev alle ørreder mærket med Carlin-mærker, så det ligeledes var muligt, at følge i hvor høj grad og hvor de voksne ørreder bidrog til lystfiskeriet samt hvor mange der senere vendte tilbage til Kolding Å som flergangs-gydere.

Resultaterne viser, at return-raten for naturligt producerede ørredsmolt var 2,5 gange højere end for udsatte ørredsmolt. Dette på trods af at de udsatte smolt var afkom fra vildfisk fanget i Kolding Å og opdrættet på Hvilested Dambrug, som havde sit vandindtag fra Kolding Å. Resultaterne viste desuden, at antallet af hav-ørreder, der vendte tilbage som flergangs-gydere, var 55 % højere for vildfisk sammenlignet med udsatte ørreder. De udsatte ørreder, der klarede den første kritiske periode efter udsætning og overlevede frem til voksenstadiet, klarede sig altså også ringere end vilde ørreder i den efterfølgende periode. Trods en for-holdsvis stor udsætning var gydebestanden af havørred i Kolding Å i høj grad domineret af vildfisk, og kun ca. 10 % kom fra udsætningerne.

Der blev i alt indrapporteret 680 genfangster fra lystfiskeriet. Af 4.936 havørreder Carlin-mærket som gyde-fisk blev 6,7 % senere genfanget ved lystfiskeri, hvorimod kun 3,9 % af ca. 9.000 Carlin-mærkede ørred udsat som smolt blev genfanget. Hovedparten af de genfangede Carlin-mærkede smolt blev fanget som undermålsfisk i ferskvand kort efter udsætning. Frasorteres disse blev der genfanget under 1 % af de mun-dingsudsatte smolt ved lystfiskeri. De mærkede fisk blev primært genfanget sydøst for udløbet af Kolding Å, hvilket indikerer at ørrederne vandrer mod sydøst når de forlader åen.

Baseret på resultaterne fra undersøgelsen kan det konkluderes, at naturligt producerede smolt har højere værdi for havørredbestanden end mundingsudsatte smolt. Fremmelse af naturlig gydning er således at fore-trække frem for udsætning af smolt i jagten på at opnå stærke selvreproducerende ørredbestande. Restau-rering af ørredens gydepladser vil fremme naturlig gydning, som producerer ørreder tilpasset til naturens vilkår. De vilde ørreder har ikke blot en højere værdi for havørredbestanden, men også for lystfiskeriet, da flere af de vilde smolt vil overleve til voksenstadiet og vende tilbage som voksne havørreder for at gyde. Restaurering er desuden en mere bæredygtig og økonomisk rentabel løsning, som vil fremme naturlig gyd-ning mange år fremover i modsætning til udsætninger, der kun har en kortvarig effekt. Foruden at genskabe gyde- og opvækstområder for ørred har restaurering bl.a. også en gavnlig effekt for andre fiskearter (f.eks. lampretter, stalling, laks, elritse, grundling), invertebrat- og plantelivet samt fugle og pattedyr tilknyttet vand-løb.
Original languageDanish
Place of PublicationKgl. Lyngby
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages53
ISBN (Electronic)978-87-7481-271-5
Publication statusPublished - 2019
SeriesDTU Aqua-rapport
Number349-2019

Cite this