Moderate sewage sludge biochar application on alkaline soil for corn growth: a field study

Shengyu Xie, Guangwei Yu*, Ruqing Jiang, Jianli Ma, Xiaofu Shang, Gang Wang, Yin Wang, Yongan Yang, Chunxing Li

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  29 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Moderate sewage sludge biochar application on alkaline soil for corn growth: a field study'. Together they form a unique fingerprint.

  Agricultural and Biological Sciences

  Earth and Planetary Sciences

  Social Sciences