Miljøtilstand og presfaktorer i Øresund

Karen Timmermann, Jesper Christensen, Anders Galatius, Signe Sveegaard, Satish Pawar, Martin Mørk Larsen, Cordula Cöke, Jens Würgler Hansen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

489 Downloads (Pure)

Abstract

Øresund udgør, sammen med Storebælt og Lillebælt, forbindelsesleddet mellem det salte vand fra Nordsøen/Kattegat og det mere brakke Østersøvand. Selve Øresundsområdet er karakteriseret af meget varierende dybde – og strømforhold, salinitet, bundtyper og naturforhold og Øresund indeholder hovedparten af Habitatdirektivets marine naturtyper, som findes i Danmark herunder sandbanke, lagune, bugter og vige samt stenrev. Data for miljø-og naturforholdene viser imidlertid, at vandområderne i Øresund ikke lever op til kravene om god økologisk tilstand, som er målet i vandrammedirektivet og Natura2000 områderne lever ikke op til kravene om gunstig bevaringsstatus, som er målet i habitatdirektivet. Tilstanden for ålegræs og klorofyl er dog god i den nordlige del af Øresund, hvorimod tilstanden for bunddyr er moderat. I Køge bugt er tilstanden moderat for alle kvalitetselementerne. For fisk, marsvin og fugle er det ikke på tilsvarende vis muligt at vurdere tilstanden specifikt for Øresundsområdet, men kun på en større rumlig skala. Torsken, som er i tilbagegang i danske farvande og generelt vurderes til at være truet, er dog i fremgang i netop Øresund.

Forurening med næringsstoffer (eutrofiering) påvirker Øresund. De danske kilder til næringsstofudledningerne er domineret af udledninger fra renseanlæg i den nordlige del (ved København), hvorimod de diffuse bidrag udgør en større andel af næringsstofudledningerne i den sydlige del af Øresund. Der er lave iltkoncentrationer og moderat iltsvind i bundvandet i Øresund stort set hvert år, hvorimod kraftigt iltsvind forekommer mere sporadisk. Klapning og råstofindvinding fin- der også sted i Øresund, særligt i Køge bugt. Fiskeri med bundslæbende redskaber sker kun i ”tragten” og stort set hele Øresundsområdet er således ikke påvirket af fysisk forstyrrelse fra bundslæbende fiskeri.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages50
ISBN (Electronic)978-87-7481-360-6
Publication statusPublished - 2023
SeriesDTU Aqua-rapport
Number430-2023
ISSN1395-8216

Cite this