Metagenomic Analysis Reveals Microbial Community Structure and Metabolic Potential for Nitrogen Acquisition in the Oligotrophic Surface Water of the Indian Ocean

Yayu Wang, Shuilin Liao, Yingbao Gai, Guilin Liu, Tao Jin, Huan Liu, Lone Gram, Mikael Lenz Strube, Guangyi Fan, Sunil Kumar Sahu, Shanshan Liu, Shuheng Gan, Zhangxian Xie, Lingfen Kong, Pengfan Zhang, Xin Liu*, Da-Zhi Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

33 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Metagenomic Analysis Reveals Microbial Community Structure and Metabolic Potential for Nitrogen Acquisition in the Oligotrophic Surface Water of the Indian Ocean'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences