Målrettet indsats for at mindske metantab fra danske biogasanlæg - metanemission fra åbne tanke

Research output: Book/ReportReportCommissioned

59 Downloads (Pure)

Abstract

Undersøgelserne, hvis resultater beskrives i denne rapport er udført som en del af projektet ”Målrettet indsats for at mindske metantab fra danske biogasanlæg mv.”, som har været gennemført 2019-2021. Baggrunden for projektet var, at der på finansloven 2019 var afsat midler til at mindske metanudledning fra danske biogasanlæg, som led i at reducere drivhusgasemissioner fra landbruget.

Rambøll har i samarbejde med DTU Miljø gennemført en delopgave, der har til formål at undersøge metanudledning fra biomasse, der er en del af den værdikæde, som biogasproduktionen er en del af. Dette er både afgasset biomasse, der køres fra biogasanlægget til tilknyttede landbrug samt rågylle, der opbevares hos landmanden inden det enten køres tilbiogasanlæg, eller udspredes uden biogasbehandling.

Det er fundet relevant, at undersøge metanudledning fra opbevaring af afgasset biomasse ogrågylle for blandt andet at undersøge forskel i metanemission for hhv. afgasset biomasse og rågylle. Denne forskel – givet, at den er reel - er foruden fortrængning af fossile brændsler et væsentligt bidrag fra biogasproduktion ift. at reducere udledning af drivhusgasser, og dermed en gevinst for samfundet generelt.

Målingerne har skullet give en indikation af:

1. Hvor meget metanudslippet er ved oplagring fra henholdsvis lagre med afgasset biomasse fra biogasanlæg og lagre med rågylle direkte fra stald. Metanudslippet skal opgøres normaliseret ift. mængde af organisk tørstof i gyllen.
2. Forskel på udslippet ved lagring af henholdsvis biomasse fra biogasanlæg og kvæg- og svinegylle direkte fra stald.

På et indledende møde med projektets følgegruppe blev der besluttet, at målt metanemission fra de forskellige tanke skulle normaliseres ift. indhold af organisk tørstof i den opbevarede gylle/biomasse. Denne normalisering forbedrer mulighed for sammenligning af målt metanudslip mellem tankene i dette studie og andre undersøgelser, Derfor er volumen af gylle/afgasset biomasse samt indhold af tørstof/organisk tørstof målt for de fire tanke i undersøgelsen.

Målingerne er udført over et kalenderår med start oktober, 2020.
Original languageEnglish
Place of PublicationCopenhagen, Denmark
PublisherRambøll
Number of pages19
Commissioning bodyDanish Energy Agency
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Målrettet indsats for at mindske metantab fra danske biogasanlæg - metanemission fra åbne tanke'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this