Laksebestanden i Varde Å 2017

Research output: Book/ReportReportResearch

3 Downloads (Pure)

Abstract

Laksebestanden (Salmo salar) i Varde Å-systemet blev undersøgt ved elbefiskninger og opmåling af habitatforholdene i vandløbet i perioden august-oktober 2017. Herudover er anvendt oplysninger fra Plan for Fiskepleje indsamlet i 2016 og fra undersøgelser foretaget af Danmarks Center for Vildlaks (DCV) indsamlet i 2015. Der indgår således oplysninger fra i alt 299 elfiskestationer.

Baseret på en model der kombinerer tætheder og habitatkvalitet er bestanden af vilde ½-års laks i hele vandløbssystemet i efteråret 2017 beregnet til i alt 93.100 (95% CL: 19.100 – 185.500) stk., heraf langt den største andel i hovedløbet (Varde + Grindsted Å’er) efterfulgt af Linding og Ansager Å’er. Bestanden af vilde 1-års og ældre unglaks blev beregnet til 44.300 (95% CL: 9.500 – 91.600), flest i hovedløbet.

Antallet af udsatte laks (1-års og ældre) i systemet blev beregnet til at være ca. 7.700 (95% CL: 1.800 – 14.000).

Udbredelsen i vandløbssystemet var meget ujævn, idet der i store dele af dette ikke blev fundet vilde ½-års laks. Specielt blev der ikke fundet vilde laks i det meste af Ansager Å, de øverste dele af Grindsted Å (Grene Å og Billund Bæk) og kun på én station i hhv. Holme Å og Alslev Å’er.

Den maksimalt mulige bestand i de dele af vandsystemet, hvor der i 2017 fandtes laks, er beregnet til 185.700 (95% CL: 147.600 – 227.700 stk. ½-års). Områder, der var egnede for laks, men som ikke var udnyttet i 2017 (altså også opstrøms spærringer) kunne rumme yderligere 239.800 (95% CL: 205.500 – 276.900) ½-års laks med de eksisterende habitatforhold. Den samlede teoretisk mulige bestand for hele systemet var dermed ca. 425.600 (95% CL: 353.100 - 504.600) vilde ½-års laks. Dermed var rekrutteringsstatus (aktuel bestand / teoretisk mulig bestand) for den vilde bestand af ½-års laks i 2017 i de dele af vandløbs-systemet hvor der fandtes laks ca. 50 % (13 - 82 %), og i forhold til alle egnede områder ca. 22 % (95% CL: 5 – 37 %). Rekrutteringsstatus for laksebestanden var, inden for det område hvor der fandtes laks, højere end i både Ribe Å (33,1 %) og Skjern Å (28,7 %), men lavere end i Storåen nedstrøms for Vandkraftsøen ved Holstebro (72,2 %). For hele vandløbssystemet var rekrutteringsstatus høj-ere end den var i Ribe Å (12,5 %), på niveau med Skjern Å (18,5 %), men betydeligt lavere end i Storåen (64,2 %).

Det beregnede antal naturligt producerede smolt, der har påbegyndt udvandringen fra opvækstområderne i 2018, var 27.500 (95% CL: 5.700 – 55.400) stk. ved en anslået smoltifikation på 20 % af bestanden af lakseungfisk (Koed et al. 2006) hhv. 12.400 (95% CL: 2.600 – 25.000) ved en anslået smoltifikation på 9 % af bestanden (Kennedy et al. 2012). Hertil kommer fra udsatte laks ca. 13.000 (v. 20 % smoltifikation) hhv. 5.900 smolt (v. 9 % smoltifikation). Dvs. at det samlede anslåede smolttal i 2018 er beregnet til i alt ca. 40.500(v. 20 % smoltifikation) hhv. 18.200 (v. 9 % smoltifikation).

Den samlede beregnede return rate for vilde laks (Grilse og MSW kombineret) blev beregnet til ca. 4,3 % (Grilse 7,7 %; MSW 3,7 %) hhv. 9,6 % (Grilse 17,0 %; MSW 8,2 %) afhængig af andelen af bestanden der smoltificerer (hhv. 20 og 9 %).

Antallet af æg der blev gydt i vandløbet vinteren 2016 – 2017 blev beregnet til ca. 17,5 mio. (95% CL: 14,0 – 21,0) stk. og overlevelsen fra æg til ½-års laks ca. 0,53 % (95% CL: 0,09 – 1,33). Dette er nogenlunde på niveau med Skjern Å (0,9 %), men lavere end både Storå (4,6 %) og Ribe Å (3,6 %).
Original languageDanish
Place of PublicationSilkeborg, denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages74
ISBN (Electronic)978-87-7481-328-6
Publication statusPublished - 2022
SeriesDTU Aqua-rapport
Number400-2022
ISSN1395-8216

Cite this