Kvalitetssikring af pressvejseprocessen

Mogens H. Rasmussen

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  Abstract

  Det oprindelige formål med dette arbejde var udvikling af procesovervågning til pressvejsning ved en udvalgt hovedgeometri. Hovedgeometrien, ring/rør geometrien i materialekombinationerne stålring til tinbronzerør, blev valgt efter en forundersøgelse. På baggrund af et litteraturstudie samt indledende undersø-gelser på basis af ring/rør geometrien blev det konkluderet, at der ikke var grundlag for etablering af et egnet procesovervågningsudstyr. I stedet er arbej-det blevet rettet mod at udvikle en mere robust svejseprocedure udfra en større og mere indgående procesforståelse. Der er udført svejseforsøg i industrielt miljø. Forsøgene omfatter bl.a. et lang-tidsforsøg med kraftigt elektrodeslid for at fremprovokere en synlig procesud-vikling. Ved de efterfølgende metallografiske undersøgelser er der fundet sammenhæng mellem utætheder og lokale overophedninger i tinbronzerøret. Til underbyggelse af opstillede hypoteser om de lokale overophedninger, som den primære fejlmekanisme, er der udført numeriske undersøgelser. Disse, sammenholdt med de metallografiske resultater, viser, at elektrodeslid og elek-trode positionen er kritiske influensparametre i forhold til fejlmekanismen. Til at skabe et overblik over, hvorledes influensparametre påvirker svejsekvali-teten, diskuteres de vigtige relationer mellem parametre, proces og kvalitet. Der er udført en egenskabsundersøgelse af varmduktilitet ved tre forskellige tinbronzelegeringer, idet denne materialeegenskab anses som essentiel i for-hold til revnedannelsesproblematikken. Udfra den erhvervede viden om fejlmekanismer er der foreslået en ny geometri til at løse problemerne med de observerede overophedninger. Ved eksperimen-telle og numeriske undersøgelser er det konstateret, at der opnås en væsentlig forbedring i forhold til problemstillingen med overophedninger. Imidlertid blev der konstateret en asymmetri i varmeudviklingen samt en generel ringe bin-dingskvalitet. I begge tilfælde er årsagen manglende deformation i svejsezo-nen. På denne baggrund foreslås yderligere en ny geometri til en fremtidig un-dersøgelse. Den nye geometri er modificeret med en naturlig indbygget projek-tion, for dermed at opnå den ønskede deformation i svejsezonen.
  Original languageDanish
  PublisherIPL
  Number of pages181
  Publication statusPublished - 2000

  Cite this