Kvælstofforsyning ved biologisk kvælstofbinding. II. Symbiotisk N2-binding og kvælstofgødskning af frøbælgplanter

Erik Steen Jensen, A. J. Andersen, H. Sørensen, J. D. Thomsen

  Research output: Book/ReportReportResearch

  196 Downloads (Pure)

  Abstract

  Hos bælgplanter bidrager både symbiotisk N2-binding og uorganisk (NO3-N,NH4-N) til planternes N-forsyning. I det foreliggendearbejde vurderedes størrelsen af bidragene fra de respektiveN-ressourcer til N-forsyningen af ært og hestebønne vedanvendelse af 15N-isotopfortynding. Desuden belystes effekten af gødskning med nitratkvælstof på udbytte og proteinproduktion. I mark- og karforsøg tilførtes 15N-mærket gødning til frøbælgplanterne og en referenceafgrøde. Udfra 15N-berigelsen i reference og frøbælgplanteafgrøde beregnedes optagelsen af gødnings- og jordkvælstof samt den symbiotiske N2-binding. I en 3-årig markforsøgsserie havde tilførsel af 50 kg N/ha vedsåning ("start"-N) ikke signifikant indflydelse på frøudbytteeller proteinproduktion hos kogeart, foderart og hestebønne. Igennemsnit af de 3 forsøgsår blev den symbiotiske N2-binding *kogeært, foderært og hestebønne ved modenhed vurderet til hhv. 165, 136 og 187 kg N/ha, hvilket svarede til 60, 51 og 66% aftotal-N i afgrøderne. Oden N-gødskning blev den symbiotiske N2~-binding beregnet til at udgøre ca. 71, 65 og 76% af et indholdpå i alt 274, 260 og 288 kg N/ha i hhv. kogeart, foderart oghestebønne.I karforsøg med stigende tilførsel af nitratkvælstof ved såningtil xrt stimulerede moderate N-tilførsler udbyttet af vegetativeplantedele og rodtørstof uden af have en negativ indflydelse påden symbiotiske N2-binding. Større tilførsler af nitrat reduceredeimidlertid den symbiotiske N2-binding betydeligt. Gødskningmed nitratkvælstof ved tidlig balgfyldning øgede udbyttet affrøtørstof og -protein signifikant i forhold til de ugødede afgrøder.
  Original languageDanish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherForsøgsanlæg Risø
  Number of pages91
  ISBN (Print)87-550-1076-8
  Publication statusPublished - 1985
  SeriesRisoe-M
  Number2428
  ISSN0418-6435

  Cite this