Kortlægning af udbredelsen af krebs og krebsepest i danske ferske vande

Research output: Book/ReportReportResearch

656 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport beskriver resultaterne af en landsdækkende kortlægning af udbredelsen af krebs og krebsepest i Danmarks ferske vande. Projektet er udført i perioden 1. maj 2020 til 1. december 2021.

Den primære undersøgelsesmetode, der er anvendt, er indsamling af vandprøver, som er blevet filtrerede og konserverede på stedet. Filtratet er efterfølgende anvendt til analyse for forekomst af DNA – såkaldt miljø-DNA eller eDNA – fra krebs og krebsepest.

Der er indsamlet vandprøver fra vandløb og de dertil knyttede søer i hele landet inkl. otte større øer, hvor der findes væsentlige vandløb: Mors, Als, Ærø, Langeland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm. Gennem analyse af disse indsamlede prøver, er udbredelsen af krebs og krebsepest på landsplan beskrevet. Herudover er der udført en mere detaljeret indsamling af vandprøver fra både vandløb og store samt små søer på fem udvalgte øer: Samsø, Als, Ærø, Langeland og Møn, for dels at beskrive omfanget af forekomst af krebs i Danmarks mange småsøer og dels at vurdere om en eller flere af de undersøgte øer egner sig som såkaldt safesite eller ”reservat” for flodkrebs (Astacus astacus).

Ud af Danmarks ca. 900 selvstændige vandløb, blev det valgt at undersøge alle de vandløb, der har et hovedløb på mindst 10 km længde, for dem der er længere end 20 km med én prøve pr. 10 km. For kortere vandløb blev 50 % af dem, der har en længde mellem 5 og 10 km undersøgt samt 20 % af vandløbene med længde mellem 2 og 5 km. Vandløb < 2 km blev ikke undersøgt.

Den anvendte teststrategi for de indsamlede prøver er følgende: alle de indsamlede prøver er blevet testet for forekomst af tre arter af ferskvandskrebs: flodkrebs, signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) og galizisk sumpkrebs (Astacus leptodactylus). Alle prøver, der blev fundet positive for krebs, er efterfølgende blevet testet for forekomsten af krebsepest (Aphanomyces astaci), idet krebsepest er en obligat parasit, der ikke kan forventes at forekomme i vandområder uden en bestand af krebs, der kan være vært for parasitten. Endelig er en række udvalgte prøver fra vandløb blevet testet for forekomst af marmorkrebs (Procambarus virginalis) og Louisiana flodkrebs (Procambarus clarkii).

I alt blev 838 stationer besøgt, heraf 635 beliggende i vandløb og 203 beliggende i søer. Det resulterede i indsamling af 768 prøver, hvor mellem 0,5 og 5 l vand blev filtreret. På en del stationer var mængden af partikler i vandet så stor, at filteret stoppede til inden målet på 5 l var nået. På 70 stationer var det slet ikke muligt at indsamle vandprøve, enten grundet udtørring eller fordi intensiv algevækst umuliggjorde filtrering fuldstændigt. I nogle tilfælde kunne der vælges et alternativ til udtørrede søer, mens det ikke var tilfældet for vandløb, idet de udtørrede vandløb primært var beliggende på Møn og Bornholm, hvor samtlige vandløb blev undersøgt.

Analyse af de indsamlede vandprøver resulterede i sikker detektion af flodkrebs på 57 stationer beliggende i 35 vandsystemer, heraf 2 beliggende i søer, begge på Møn. Signalkrebs blev fundet på 106 stationer beliggende i 49 vandsystemer, heraf 3 beliggende i søer på Als. Galizisk sumpkrebs blev kun fundet på 6 stationer i 5 vandsystemer, 4 beliggende på Sjælland og én på Lolland. Krebsepest blev konstateret på 54 stationer beliggende i 21 vandsystemer. Der blev ikke konstateret forekomst af hverken marmorkrebs eller Louisiana flodkrebs i de 192 prøver, der blev analyseret for disse to arter.

Generelt har det været muligt at påvise forekomst af krebs på lokaliteter, hvor der i forvejen var kendt forekomst af en af de tre fundne arter. Det kan derfor konkluderes, at eDNA er en velegnet metode til kortlægning af udbredelse af krebs og krebsepest i ferske vande. Kortlægningen har vist, at signalkrebs findes udbredt over hele landet og i dag må betegnes som den mest udbredte art af ferskvandskrebs i Danmark. Flodkrebs findes også i alle landsdele, men en del bestande er under pres fra signalkrebs og/eller krebsepest. For den galiziske sumpkrebs vedkommende, er udbredelsen primært afgrænset til Sjælland. Krebsepest findes udbredt over hele landet, primært i forbindelse med forekomst af signalkrebs.
Original languageDanish
Place of PublicationSilkeborg, Danmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages39
ISBN (Electronic)978-87-7481-329-3
Publication statusPublished - 2022
SeriesDTU Aqua-rapport
Number401-2022
ISSN1395-8216

Cite this