Influence of wastewater characteristics on handling food-processing industry wastewaters: Methane potential and sources of toxicity

Larisa Maya Altamira

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

503 Downloads (Pure)

Abstract

Fødevareindustrien forbruger mere end to tredjedele af den samlede ferskvandindvinding i verden og udleder spildevand med et højt indhold af organisk materiale. Det organiske stof i spildevandet er egnet til at blive fjernet biologisk, men variationer i sammensætning og mængde kan skabe problemer for håndtering, især for spildevandsanlæg. Her vil anaerob nedbrydning kunne være et attraktivt alternativ til aerob behandling af spildevand, og hovedformålet med denne afhandling er at undersøge hvilke effekter sammensætningen af spildevandet fra fødevareindustri har for vurderingen af hvor meget metan der kan udvindes, den anaerobe nedbrydelighed og de potentielle miljøeffekter. Undersøgelsen er udført på baggrund af et litteraturstudie og seks case studier, som omfatter et antal spildevandsprøver fra seks fødevareindustrier i Danmark. Studierne viste at forholdet mellem spildevand og podemateriale har indflydelse på metanudbyttet ligesom også acetatindholdet er af betydning. Derimod blev der ikke fundet en sammenhæng mellem metanudbyttet og parametre som kemisk iltforbrug, alkalinitet og nitrogen-, sukker-, eller fedtindhold i spildevandet. Undersøgelser af anaerobe bionedbrydelighed af seks individuelt og fem sammensatte spildevandsprøver fra fire industrier viste at et vist indhold af acetat medførte hæmning af den hydrolytiske og methanogene aktivitet i spildevand fra grøntsags- og produktion af vegetabilske olier. Dette spildevand indeholdt bemærkelsesværdigt nok ikke nogen lipider, og når det blev samudrådnet med spildevand fra andre fødevareindustier, med et højt indhold af lipider, blev der observeret en metanproduktion. Når der var lipid i spildevandet blev der således observeret en forøget bionedbrydelighed af spildevand, især hvis dette indeholdt lidt organisk partikulært materiale. Idet fødevareindustrien bruger store mængder spildevand og er pålagt strikse krav i forhold til rengøring og desinfektion, er det sandsynligt at organiske miljøfremmede stoffer er til stede i spildevandet. For tre fødevareindustrier blev der derfor gennemført en teoretisk baseret kildevurdering kombineret med analyser af spildevandsprøver for at identificere potentielle miljøfarlige organiske stoffer. Det blev fundet, at der potentielt kan være i alt 161 miljøfremmede organiske stoffer, hvoraf 29 stoffer må betragtes som miljøfarlige i vandfasen af spildevandsprøverne, mens 102 stoffer i slam er potentielt miljøfarlige. Der blev fundet en så stor mangel på data for anaerob nedbrydelighed i litteraturen, at det ikke var muligt at vurdere anaerob nedbrydning som en behandlingsmetode for fjernelse af de identificerede miljøfremmede stoffer.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Environment
Number of pages81
ISBN (Print)978-87-91855-50-4
Publication statusPublished - Jul 2008

Cite this