Indicators for waste management: How representative is global warming as an indicator for environmental performance of waste management?

Hanna Kristina Merrild

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  185 Downloads (Pure)

  Abstract

  Europæisk lovgivning på affaldsområdet og danske affaldsstrategier har udviklet sig fra primært at være baserede på affaldshierarkiets principper til også at anerkende livscyklustankegangen som et vigtigt fundament for at opnå den miljømæssigt bedste affaldshåndtering. Desuden er der i lovgivning og strategier kommet øget fokus på at begrænse udledningen af drivhusgasser, og drivhuseffekt ser ud til at være en afgørende parameter i forhold til hvorvidt en løsning bedømmes som miljømæssig god eller dårlig. Denne udvikling udgør baggrunden for denne afhandling. Formålet med afhandlingen er at undersøge de miljømæssige forhold ved genanvendelse sammenlignet med de miljømæssige forhold ved forbrænding for en række genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald og hvorvidt drivhuseffekt kan bruges som indikator for de miljømæssige konsekvenser af affaldshåndtering. Miljøvurderingerne blev udført ved hjælp af livscyklusvurderinger (LCA). Da drivhuseffekt i dag er et væsentligt politisk kriterium, bør denne indikator altid indgå i enhver beslutningsstøttende vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved affaldshåndtering. Det udførte arbejde har imidlertid vist, at indikatoren drivhuseffekt ikke bør stå alene, da drivhuseffekt relativt dårligt repræsenterer de miljømæssige forhold for affaldshåndteringssystemer. Arbejdet har ført til en øget forståelse af, hvilke faktorer der spiller en vigtig rolle i vurderingen af genanvendelse og forbrænding, samt hvilket materialer i husholdningsaffald der har det største potentiale mht. reduktion af affaldssystemets miljøpåvirkning. Arbejdet har også vist, at LCA er et godt redskab til evaluering af de miljømæssige konsekvenser ved affaldshåndtering, forudsat at modelleringerne er system-specifikke. Desuden er en LCA et godt supplement til affaldshierarkiet, da den kan give et mere nuanceret billede af forskellige behandlingsmuligheders miljøpåvirkninger.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  ISBN (Print)978-87-91855-66-5
  Publication statusPublished - Jul 2009

  Cite this