Improvement of the spatial and spectral coherence in high power diode lasers

Deepak Vijayakumar

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  529 Downloads (Pure)

  Abstract

  Ph.d. afhandlingen omhandler udvikling af en lang række optiske feedbacktek- nikker for højeffekt diodelasere som giver forbedring af de rumlige og spektrale kohærensegenskaber. Der er i projektet udviklet nye diodelasersystemer som kan benyttes til industrielle anvendelser inden for materialebearbejdning. En af teknikkerne er baseret på spektral strålekombination (eng: spectral beam com- bining) og den er i ph.d. projektet benyttet til at forbedre strålekvaliteten af en 980 nm taperet diodelaser samt til at kombinere to taperede diodelasere til én laserstråle med høj rumlig kohærens. En anden interessant teknik off-axis spectral beam combining er i projektet be- nyttet til at forbedre strålekvaliteten af en 980 nm diodelaserbar til et niveau som er bedre end kvaliteten af den enkelte emitter i laserbaren. Rekordhøje ni- veauer af effekttætheden for laserbaren er opnået med dette system. Lasersy- stemet er i ph.d. projektet med stor succes blevet brugt til at skære i forskellige typer af polymermaterialer. Kohærent strålekombination for en 980 nm gain guided tapered laserbar er i projektet benyttet ved hjælp af passiv faselåsning baseret på den såkaldte Talbot effekt. En Talbot kavitet er blevet realiseret med et Bragg gitter til at opnå kohærent laservirkning i et kompakt lasersystem. Endvidere er et 980 nm lasersystem med smal spektral linjebredde udviklet i projektet. Systemet er baseret på en diodelaserbar i en Littman-Metcalf ekstern kavitet med Bragg gitter. Den spektrale kohærens af diodelaserbaren er forbed- ret betydeligt i forhold til det oprindelige lasersystem.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherTechnical University of Denmark
  Publication statusPublished - Jun 2011

  Cite this