Identification and complete genome analysis of novel picornavirus in bovine in Japan

Makoto Nagai, Tsutomu Omatsu, Hiroshi Aoki, Yoshihiro Kaku, Graham Belsham, Kei Haga, Yuki Naoi, Kaori Sano, Moeko Umetsu, Mai Shiokawa, Shinobu Tsuchiaka, Tetsuya Furuya, Sachiko Okazaki, Yukie Katayama, Mami Oba, Junsuke Shirai, Kazuhiko Katayama, Tetsuya Mizutani

    Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification and complete genome analysis of novel picornavirus in bovine in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences