GrundRisk, Beregningsmodel til risikovurdering af grundvandstruende forureninger: Miljøprojekt nr. 1865

Louise Rosenberg, Gitte Lemming Søndergaard, Philip John Binning, Jens Aabling, Poul Løgstrup Bjerg

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

  615 Downloads (Pure)

  Abstract

  GrundRisk er et samarbejdsprojekt mellem DTU Miljø og Miljøstyrelsen. GrundRisk er opdelt i fire delprojekter. I denne rapport er delprojekt 2 beskrevet, der omhandler udvikling af en ny beregningsmodel til risikovurdering af grundvandstruende jordforureninger.

  Der har gennem projektforløbet været afholdt workshops med repræsentanter fra de fem danske regioner. Det har hermed været muligt at få input til hvilke principper, som den fremtidige risikovurdering skal hvile på, og hvilke processer, der er væsentlige at medtage.

  Den udviklede GrundRisk model kan simulere transport og stofspredning i grundvandet i 3 dimensioner fra en jordforurening. I modellen nedsiver jordforureningen som en forureningsflux gennem et horisontalt areal placeret over grundvandsmagasinet. Ligeledes er det muligt at simulere en 1. ordens nedbrydning af forureningen, herunder kædenedbrydning (sekventiel nedbrydning). Dette er i særdeleshed relevant for at beskrive nedbrydningen af klorerede opløsningsmidler. Modellen kan tage højde for effekten af infiltration og den påvirkning af forureningsfanens udbredelse over dybden og heraf følgende fortynding.

  For at undersøge modellens egenskaber blev der under projektet udvalgt ni testlokaliteter i samarbejde med regionerne. Denne afprøvning viste bl.a.:

  • At modellen med relevante spredningsparametre simulerer en spredning af en grundvandsforurening i tre dimensioner.

  • At når infiltration inkluderes i simuleringerne, falder den resulterende koncentration i punktet 100 m fra den nedstrøms kant af forureningskilden.

  • At de kildespecifikke parametre har stor betydning for den resulterende koncentration i kontrolpunktet, og bestemmelse af disse er derfor vigtige.

  • At nedbrydning har en stor effekt på reduktionen af koncentrationen af BTEX og nogle pesticider i kontrolpunktet.

  • At sekventiel nedbrydning kan resultere i stigende koncentrationer i kontrolpunktet af nedbrydningsprodukterne i forhold til, hvis nedbrydningen ikke medtages.

  I et parallelt projekt udvikles en konceptuel og matematisk kobling af vertikale stoftransportmodeller til denne rapports udviklede grundvandsmodel GrundRisk. Når dette arbejde er afsluttet, vil der eksistere en samlet model for risikovurdering af en forurenet grund i forhold grundvand.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn K
  PublisherMiljøstyrelsen
  Number of pages184
  ISBN (Electronic)978-8 7-93529-3 4-2
  Publication statusPublished - 2016

  Cite this