Groundwater arsenic in the Red River delta, Vietnam: Regional distribution, release, mobility and mitigation options

Søren Jessen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

2573 Downloads (Pure)

Abstract

Afhandlingen omhandler problemerne med høje koncentrationer af arsen i grundvandet i Den Røde Flod deltaet (Vietnam), der bebos af omkring 11 millioner mennesker. Forgiftning med arsen fra grundvand brugt til drikkevand kan give alvorlige og ultimativt dødelige sygdomme. Afhandlingen beskriver hvorledes koncentrationen af arsen i grundvandet er styret af den geologiske dannelseshistorie. Denne viden er væsentlig i forbindelse med planlægningen af den indsats, der er nødvendig for at afhjælpe arsenproblemet i Den Røde Flod deltaet. I afhandlingen beskrives desuden de hydrogeologiske og geokemiske processer, der medfører forhøjede koncentrationer af arsen i grundvandet. Blandt forskere er der generelt udbredt enighed om, at kilden til arsen i grundvandet er naturlig, og at arsen sidder bundet til oxider af jern (rust-partikler) på sedimenter af ler og sand, der transporteres fra Himalaya og aflejres af den Røde Flod i deltaet. Med sedimenterne aflejres også planterester, der ved nedbrydning forbruger ilt og fører til anoxiske forhold under hvilke sedimenterne frigiver arsen til grundvandet. Koncentrationen af arsen i en given boring styres både af hydrogeologiske og geokemiske forhold, og afhandlingen viser, hvorledes arsen frigivet ét sted som følge af geokemiske forhold kan transporteres med grundvandsstrømmen, styret af hydrogeologien, til et andet sted i grundvandsmagasinet. Det har desværre vist sig vanskeligt for forskere og planlæggere at benytte denne viden regionalt, da både de hydrogeologiske og geokemiske forhold varierer over korte afstande. Til afhjælpning af arsenproblemet bør der derfor fokuseres på metoder til rensning af vand forurenet med arsen, frem for på lokalisering af grundvand med lavt indhold af arsen. En af disse metoder kunne være kunstig nedsivning af flodvand gennem flodbunden. Ved denne metode placeres boringen nær floden, og ved pumpningen tvinges flodvandet ned gennem flodbunden og hen til boringen. Flodvandet (i den Røde Flod) indeholder ikke arsen, men indeholder bakterier, som tilbageholdes ved transporten gennem jordlagene. De undersøgelser, der i afhandlingen benyttes til at vurdere metodens egnethed tyder på, at der forekommer en betydelig frigivelse af arsen fra flodbundssedimentet under vandets transport fra floden til de dybere jordlag, hvilket kan gøre metoden vanskelig at anvende i praksis. Undersøgelserne er dog ikke tilstrækkelige til at afvise at metoden er egnet. Afslutningsvist præsenteres i afhandlingen en række anbefalinger til en strategisk indsats til afhjælpning af problemet med arsen i grundvandet i Den Røde Flod deltaet
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Publication statusPublished - Dec 2009

Cite this