Grøn laser i kystnær opmåling og miljømonitering

Carlo Sørensen, Verner B. Ernstsen, Jørgen O. Leth, Zyad K. Al-Hamdani, Laurids Rolighed

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

93 Downloads (Pure)

Abstract

Kystdirektoratet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, GEUS og NIRAS har siden 2013 samarbejdet omkring anvendelse og udvikling af metoder til opmåling og monitering med flybåren grøn laser, der, i modsætning til traditionel laseropmåling, også tillader måling af havbunden på vanddækkede arealer. Vi præsenterer resultater af opmålinger med flybåren grøn laser langs Nordsjællands kyst samt i Vadehavet (figur) og perspektiverer disse i forhold til fremtidig anvendelsesområder for kystnære opmålinger af dybdeforhold og i miljømonitering. Grøn laser kan anvendes til mange formål og gerne i kombination med andre data som luftfotos, in situ målinger af sedimenttransport, on-site validering af bundforhold, satellitdata mv. Detaljeret kortlægning af kystzonen er vigtig i forhold til morfologi, sedimenter og geologi, især i forhold til den fremtidige kystudvikling set i lyset af klimaændringer og et potentielt ændret stormklima. Et godt kendskab til de faktiske dybde- og bundforhold vil give bedre mulighed for fremskrivning af erosion/kystlinjeændringer, for modellering af oversvømmelsesfaren langs kysterne og optimering af nuværende og fremtidige kystbeskyttelsestiltag langs kysterne. Endvidere vil teknologien styrke forvaltning og monitering i relation til eksempelvis sandfodring/-bypass og habitatkortlægning. Anvendelse af grøn laser giver mulighed for ”sømløs” kortlægning af hele kystzonen, inklusiv overgangszonen land-hav; en forbedret og mere effektiv søopmåling; at favne små- og storskala morfologi i hidtil uset detaljeringsgrad og nøjagtighed, og mulighed for at efterleve EU-målsætninger om integreret, økosystembaseret kystzoneforvaltning. Et fortsat og udvidet samarbejde omkring anvendelse af grøn laser vil bidrage til en effektiv og bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af landets naturressourcer især indenfor kystzonen, hvor informationsniveauet indtil videre er utilstrækkeligt. Fremadrettet ses desuden store perspektiver i anvendelse af civile droner (UAV’s) til grøn laseropmåling. Dette kræver dog endnu udvikling bl.a. i at mindske vægten af måleudstyr.
Original languageDanish
Title of host publicationProgram og præsentationer
Number of pages1
Publication date2015
Pages124
Publication statusPublished - 2015
Event18. Danske Havforskermøde - Copenhagen, Denmark
Duration: 28 Jan 201530 Jan 2015
http://havforsk2015.geus.dk/org_uk/main.html

Conference

Conference18. Danske Havforskermøde
Country/TerritoryDenmark
CityCopenhagen
Period28/01/201530/01/2015
Internet address

Cite this