Frigivelse af næringsstoffer pga. menneskeskabt fysisk forstyrrelse og suspension af havbundssedimenter. Et studie med fokus på danske farvande

Karen Timmermann, Jesper Christensen, Cecilie Devantier, Christian Lønborg, Stiig Markager, Anders Erichsen, Mogens Flindt

Research output: Book/ReportReportCommissioned

62 Downloads (Pure)

Abstract

Menneskelige aktiviteter som råstofindvinding, klapning og fiskeri med bundslæbende redskaber resulterer i suspension af havbundsmateriale med mulighed for frigivelse af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer til det marine miljø. Næringsstoffer har stor betydning for miljøtilstanden, særligt i kystnære farvande, og der er igangsat indsatser mhp. at begrænse udledningen af næringsstoffer fra land til det marine miljø. Frigivelsen af næringsstoffer fra aktiviteter i det marine miljø er imidlertid langt mindre undersøgt og ikke veldokumenteret. Aktiviteter som klapning, råstofindvinding og fiskeri resulterer i en suspension af havbundsmateriale, hvilket kan medføre frigivelse af næringsstoffer til vandfasen og potentielt bidrage til den i forvejen forhøjede eutrofieringstilstand i danske farvande.

I dette projekt indsamles den tilgængelige nationale og internationale litteratur til belysning af den mulige næringsstoffrigivelse forårsaget af fysisk forstyrrelse og den resulterende suspension af havbundsmateriale. Rapporten skal indgå som en del af Miljøstyrelsens vidensgrundlag til vurdering af miljøeffekter ved aktiviteter i det marine miljø samt anvendes til at identificere de områder, hvor der mangler viden og data til vurdering af de mulige miljøeffekter af aktiviteter på havet. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsen har haft rapportudkast til kommentering undervejs i projektgruppens arbejde, men valg af metoder og konklusioner er alene projektgruppens ansvar.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherDTU Aqua
Number of pages38
ISBN (Electronic)978-87-7481-385-9
Publication statusPublished - 2024
SeriesDTU Aqua-rapport
Number450-2024
ISSN1395-8216

Cite this