Fremtidsscenarier for transport i Danmark: Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark

Otto Anker Nielsen, Alex Landex, Jens Rørbech

  Research output: Book/ReportReportCommunication

  481 Downloads (Pure)

  Abstract

  Ugebladet Ingeniøren har besluttet at bringe en artikelserie i 2006 om fremtidens transport i Danmark. Center for Trafik og Transport på Danmarks Tekniske Universitet har i den forbindelse udarbejdet denne rapport som oplæg til og som baggrund for artikelserien. Som det vil fremgå er rapporten baseret på en serie scenarier, der samlet tegner et billede af mulige fremtidige trafiksituationer i Danmark. Rapportens vurderinger og tal bygger primært på de tre forfatteres erfaringer fra den trafikale sektor, samt – implicit – på tidligere modelberegninger og scenarier. Der er således ikke gennemført nye beregninger i nærværende projekt. I stedet er der skelet til resultater fra en række tidligere scenarieberegninger – i særlig grad Trængselsprojektet og Institut for Miljøvurderings samfundsøkonomiske analyse af vejafgifter i København . Scenarieberegninger bygger som regel på trafikmodeller. Trafikmodeller er imidlertid oftest estimeret på tværsnit i tid og derfor mest velegnede til kortsigtede prognoser. Langsigtede strategiske effekter, som ændringer i bilejerskab, bopæl, arbejde og trendbrud i adfærd indgår ikke i de danske trafikmodeller, der i dag er i drift. I stedet for at gennemføre dyre og tidskrævende beregninger, der alligevel ville have systematiske usikkerheder, bygger kvantificeringerne af scenarierne i rapporten på vurderinger baseret på tidligere beregninger og forfatternes erfaringer. Idet der er klart størst erfarings- og modelgrundlag i Hovedstadsområdet, har vi her forsøgt at kvantificere effekterne som skønnede intervaller, mens vi for de nationale konsekvenser alene har været i stand til at vurdere effekter på en ”pointskala”. Fokus er primært persontransport. Der er med Danmarks Transportforsknings Rapport om udvikling i godstransport med lastbil i Danmark samt rapporten om international gods skabt et godt grundlag for et ”business as usual” scenarium for godstransport. Det er imidlertid vores vurdering, at transportomkostninger udgør en så relativ lille del af de totale produktionsomkostninger, at en særskilt gennemgang af godstransport inden for de enkelte scenarier ville give langt mindre variation i forhold til ”business as usual” end for persontransport. Derfor er der valgt den afgrænsning af arbejdet, at godstransport kun omtales, hvor det vurderes, at der er særlige stærke trends herfor. Rapporten skal betragtes som et input til debatten om fremtidens trafik og infrastruktur i Danmark, snarere end som et egentligt beslutningsgrundlag eller videnskabelig gennemgang. Rapporten redegør først i kapitel 2 for overvejelser om scenarier som oplæg for artikelserien i Ingeniøren og beskriver herefter i kapitel 3 mulige trends og virkemidler. Kapitel 4 definerer vurderingskriterier for scenarierne, hvorefter kapitel 5-9 gennemgår de 5 valgte scenarier. Udover de 5 scenarier, som udvælges og beskrives, omtaler rapporten også korte eksempler på cases i udlandet, der kan illustrere scenarierne. Rapporten afsluttes med en mere overordnet diskussion. Som bilag er vedlagt en liste over supplerende litteratur og referencer.
  Original languageDanish
  PublisherUgebladet Ingeniøren
  Number of pages84
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this