Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Research output: Book/ReportBook – Annual report year: 2001Researchpeer-review

View graph of relations

Projektet omfatter et litteraturstudie, der skal have til formål, at give overblik over hvilke materia-ler, der kan komme på tale som erstatning for blyholdige bronzer. De fundne legeringer skal derefter analyseres med henblik på deres indflydelse på primært arbejds-miljøet i produktionskæden, men også det ydre miljø. Denne analyse skal ske med udgangspunkt i reference-situationen, dvs. arbejdsmiljøet i dag, således at det er muligt at vurdere om disse materialer vil forbedre arbejdsmiljøet eller ej. Af ressourcemæssige årsager bliver projektet begrænset til kun at omhandle bronzelegeringer støbt i sandforme. Hovedvægten af arbejdet vil blive lagt på at undersøge forholdene i støberierne og i mindre grad på de andre dele af bronzelegeringernes livscyklus. Materialerne skal: · rent teknisk skal mindst have støbetekniske, styrkemæssige og bearbejdningstekniske egen-skaber svarende til de legeringer, man bruger i dag, · de skal kunne indgå i den eksisterende genbrugscyklus for metaller, · de skal være arbejdsmiljø og miljømæssigt forsvarlige i brug, montering og vedligehold, · og de skal kunne bortskaffes/sorteres på betryggende vis. · materialerne skal have et prisniveau, der er rimeligt forhold til prisen på traditionelt benytte-de materialer. Vægten i arbejdet kommer til at ligge på at finde egnede legeringer, men alle "kandidater" skal vur-deres i relation til ovennævnte fem områder.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherIndustriens Branchearbejdsmiljøråd
Number of pages63
Publication statusPublished - 2001

ID: 2620614