Forslag til naturgenopretning: Løgstør Bredning

Torben Bramming Jørgensen, Anne Lise Middelboe, Flemming Møhlenberg, Mette Møller Nielsen, Lene Friis Møller, Jens Kjerulf Petersen, Mogens Flindt, Erik Kristensen, Jørgen Peter Kjeldsen, Dan Bruhn, Verner Brandbyge Ernstsen, Jørn Bo Jensen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Der er behov for at sikre og udvikle Limfjordens naturværdier. Selvom der fortsat er rige naturområder i og rundt om Limfjorden er der et stort behov for naturgenopretning som kan genskabe noget af det store naturindhold, som tidligere fandtes. Generelt er bevaringsstatus for Limfjordens marine habitatnaturtyper (vadeflader, laguner, bugte, rev og biogene rev) ikke god. Limfjorden er fortsat under påvirkning af næringsstoffer og fremmede og invasive arter er et udbredt problem, hvilket forventes at stige i takt med klimaændringerne og Limfjordens stenrev er gennem årtier blevet fisket op. I umiddelbar tilknytning til Limfjorden er det muligt at genskabe mange af kysternes naturværdier ved igen at tillade, at Limfjorden oversvømmer de lavtliggende strandenge som igennem mere end 100 år har været afskåret fra fjorden af diger. Dette vil imødekomme de forventede havstigninger ved at tilpasse naturen til havstigningerne fremfor at bruge store ressourcer på at bygge højere diger. Konklusionen på de gennemførte analyser er at Løgstør Brednings nordlige del er en meget udsat del af Limfjorden hvor vind og bølgepåvirkning i vid udstrækning er bestemmende for forholdene i området. Eutrofiering men også de stærke fysiske kræfter har ændret de oprindelige forhold og klimaudviklingen kan i de kommende årtier forventes at skabe et yderligere fysisk stress i området. Lægivende konstruktioner skønnes derfor at være nødvendige uanset hvilken form for naturgenopretning, der gennemføres. Rapportens analyser kan summeres op til følgende anbefalinger af naturgenopretningstiltag (i ikke prioriteret rækkefølge): • Etablering af stenrev og andre læ-givende tiltag ved Holme Tange og i den nordlige del af Løgstør Bredning ind mod Vejlerne. Lægivende foranstaltninger som stenrev vil i sig selv tillige have naturfremmende egenskaber. • Etablering af østersbanker i den nordlige del af bredningen eventuelt kombineret med indsats for reduktion af udbredelsen af stillehavsøsters. Østersbanker/muslingebanker vil tillige have en vis læ-givende effekt og reducere resuspension. • Retablering af strandenge og ferske enge for at genskabe den tidligere forekommende overgangszone mellem ferske enge og marint forland/strandenge langs kysten mellem Vejlerne og Aggersborg. • Etablering af holme og laguner langs kysten og udplantning af ålegræs i områderne bag holmene. Ved anlæg af holme skal det sikres at disse kan modstå de fysiske påvirkninger og ikke eroderer bort. Anlæg af holme vil have en beskyttende effekt på en reetableret kystlinje og for ålegræs.
Original languageDanish
PublisherLimfjordsrådet
Number of pages65
Publication statusPublished - 2018

Cite this