Forsøgshus med nye typer klimaskærmskonstruktionerDel 1: konstruktioner/systemer: Byggesystem: fuldmuret

Henrik M. Tommerup (Editor), Jørgen Rose (Editor)

Research output: Book/ReportReportResearch

10 Downloads (Pure)

Abstract

Huset der er beskrevet i denne rapport er et blandt flere forsøgshuse, der indgår i projektet ”Forsøgsbygninger med nye typer klimaskærmskonstruktioner”, et projekt under Energistyrelsens Energiforskningsprogram 2000 (EFP2000). Huset er et dobbelthus og opføres på Thyholm for Boligselskabet MidtVest. Arkitekt er Møller Nielsens Tegnestue i Struer og hovedentreprenør har været Thyholm Murer A/S. Projektets ene formål er at demonstrere, at det er muligt at bygge typiske enfamilieshuse med et energiforbrug der opfylder forventede skærpede krav i bygningsreglementet, og at det kan ske byggeteknisk forsvarligt og indenfor fornuftige økonomiske rammer. Det er således også formålet at medvirke til at styrke udviklingen af bedre klimaskærmskonstruktioner ved blandt andet at vise gode eksempler på integration af vinduer og installationer. Projektets andet formål er at foretage detaljerede målinger af energiforbrug mm., således at den varmetekniske ydeevne for fremtidens klimaskærmskonstruktioner underbygges. Rapporten omhandler husets konstruktive udformning og energisystemer samt varmetabsberegninger og forventede energiforbrug. Rapporten indledes med en kortfattet gennemgang af projektets baggrund og formål. Derefter beskrives konstruktioner og samlingsdetaljer samt varme- og ventilationsanlæg, der sammen med det detaljerede tegningsmateriale vedlagt bagerst i rapporten, giver et overblik over husets konstruktive opbygning. I rapportens kapitel 2 gennemgås varmetabsberegningerne. Disse er foretaget dels vha. de detaljerede beregningsprogrammer HEAT2 [2] og THERM [3] til beregning af kuldebroeffekter, dvs. linieog punkttabskoefficienter, mens U-værdier for konstruktioner med homogene lag er beregnet ud fra reglerne angivet i DS418 [4]. Derefter sammenfattes resultaterne af beregningerne og der opstilles
en beregning af husets forventede dimensionerende varmetab samt den samlede kuldebroandel. Der foretages ligeledes simuleringer af husets opvarmningsbehov og indeklima ved brug af simuleringsprogrammet BSIM2000 [5]. Resultaterne der præsenteres er husets energibalance og den forventede operative temperatur i udvalgte rum. Der gennemføres også en række parameteranalyser. I den forbindelse undersøges betydningen af et mindre internt varmetilskud, en mindre effektiv varmegenvinding, en mindre infiltration (mere lufttæt klimaskærm) og gulvvarmeslangernes temperatur. By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) har ultimo 2001 udsendt et oplæg til nye energibestemmelser i det forventede Bygningreglement år 2005 [6]. Heri er lagt op til at bygninger skal opfylde krav til det samlede energiforbrug (energibehovet til opvarmning, ventilation og køling i form af både varme og el), og altså ikke som nu kun varmeforbruget til opvarmning og ventilation. Derfor har det været relevant at undersøge om huset opfylder de kommende krav. Beregningen er mere en illustration af metoden (hvordan det samlede energiforbrug beregnes) end en konkret eftervisning af at bruttoenergirammen er overholdt, da der er tale om et første udkast til nye bestemmelser. Der foretages desuden en økonomiske vurdering af de energibesparende tiltag, som er anvendt i huset. Referencen er et tilsvarende fuldmuret hus med et isoleringsniveau svarende til krav i det nuværende bygningsreglement. Slutteligt redegøres for de konklusioner der kan drages af de beregninger og simuleringer der er beskrevet i rapporten.
Original languageDanish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Number of pages59
ISBN (Print)87-7877-128-5
Publication statusPublished - 2003
SeriesByg Rapport
Numberr-066

Cite this