Fokusgruppeinterviews med læger og sygeplejersker om holdninger til rapportering af utilsigtede hændelser på sygehuse. Delrapport 1 fra projekt om krav til et registreringssystem for utilsigtede hændelser på sygehuse

M.D. Madsen, Henning Boje Andersen, D. Østergaard

  Research output: Book/ReportReportResearch

  339 Downloads (Pure)

  Abstract

  Denne publikation udgør den første delrapport fra et projekt udført 2001-02 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet om krav til et registreringssystem for utilsigtede hændelser på sygehuse. Projektet havde til formål at udarbejde anbefalinger for, hvorledeset system til rapportering af og læring fra utilsigtede hændelser på sygehuse kan tilrettelægges. Anbefalingerne skulle baseres på grundlag af en gennemgang af internationale erfaringer med registreringssystemer, interviews med og en omfattendespørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker og læger. Nærværende rapport indeholder en oversigt over resultaterne fra tre fokusgruppeinterveiws med sygeplejersker og læger afholdt i august 2001. Interviewene blev gennemført med henblik på at fåindsigt i sygeplejerskers og lægers opfattelser af, hvorledes fejl og øvrige utilsigtede hændelser håndteres på sygehusene. Endvidere var det planlagt, at resultatet skulle danne grundlag for udformning af et spørgeskema rettet mod disse topersonalegrupper. Rapporten indeholder: -En kort beskrivelse af tilrettelæggelse af interview, udvælgelse af interviewpersoner, gennemførelse samt den anvendte metode til fortolkning af interview. -En kort opsummering af de centrale diskussioner iinterviewene, herunder rapporteringspraksis, holdninger til rapportering og krav til et registreringssystem. -En systematisk og samlet opsummering af de tre interview struktureret ved de seks temaer som interviewguiden indeholdt (jf. appendiks). Detteomfatter: -Reaktioner på fejl og kritiske hændelser -Reaktioner over for kollegaers fejl -Holdninger til patientønsker og egne reaktioner overfor patienter Hvem man gerne vil tale med, hvis man har været involveret i skadevoldende fejl -Holdninger tilregistrering af sygehusfejl – gøres det på hensigtsmæssig vis i dag? -Egne ønsker til et registreringssystem -Opsummering af erfaringer fra interviewene til brug for udformning af spørgeskemaet, herunder vigtige temaer, der bør indgå og afklares ispørgeskemaet, samt overvejelser i relation til læger og sygeplejerskers forskelligartede brug og forståelse af centrale termer.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationRoskilde
  PublisherRisø National Laboratory
  Number of pages36
  ISBN (Electronic)87-550-3118-8
  Publication statusPublished - 2002
  SeriesDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
  Number1366(DA)
  ISSN0106-2840

  Keywords

  • Risø-R-1366
  • Risø-R-1366(DA)

  Cite this