Fate of herbicides in deep subsurface limestone and sandy aquifers

Gry Sander Janniche

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

174 Downloads (Pure)

Abstract

Pesticider - herunder herbicider til bekæmpelse af ukrudt - udvaskes fra topjorden ned gennem den umættede zone og videre til grundvandet, som i mange lande benyttes som drikkevand - og dermed udgør nedsivende herbicider en trussel mod drikkevandskvaliteten. Viden om sorption og nedbrydning er afgørende for at vurdere herbiciders skæbne i underjord og grundvandsmagasiner. PhD-projektet har undersøgt sorption og nedbrydning af fire model-herbicider (atrazin, acetochlor, mecoprop og isoproturon) i kalksten og sandede grundvands¬magasiner. Desuden er den rumlige småskala-variation af herbicidernes sorption og nedbrydning blevet undersøgt. De fire herbicider er nogen af de mest brugte herbicider på verdensplan og sorption og nedbrydning af det nye herbicid acetochlor er ikke tidligere undersøgt i kalksten eller i grundvands¬magasiner. For at sikre, at resultaterne bedst muligt simulerer forholdene i undergrunden, er undersøgelserne udført med realistiske lave koncentrationer (1-3 µg/kg), hvilket ikke tidligere er udført for prøver fra mere end 10 m dybde. Resultaterne fra prøver fra mere end 10 m dybde for miljø-relevante lave koncentrationer viste: 1) at småskala-variation i sorption og nedbrydning var tydelig selv inden for få cm afstand over dybden, og betydningen af denne variation afhænger af den samlede udbredelse af lag med forhøjet sorption eller nedbrydning; 2) at kalk/kalksten yder ringe beskyttelse mod grundvands¬forurening med mecoprop, atrazin, isoproturon og acetochlor, da sorptionen er lav og mineraliseringen meget langsom for isoproturon, acetochlor og mecoprop, og atrazin ikke er nedbrydeligt; 3) at i sandede grundvands¬magasiner er sorptionen af de fire herbicider generelt lav, men kan under reducerede forhold være kraftig for især isoproturon og acetochlor. Mecoprop, isoproturon og acetochlor, men ikke atrazin, kan desuden nedbrydes og endda mineraliseres langsomt. Selv langsom mineralisering kan have stor betydning i grundvandsmagasiner med lange opholdstider. PhD studiet har således bidraget til en øget forståelse for herbiciders, især acetochlors, skæbne i kalksten og dybde sandede grundvandssedimenter.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages53
ISBN (Print)978-87-91855-89-4
Publication statusPublished - May 2010

Cite this