Fødevareemballager af trykt papir og pap: Udvikling og validering af analysekoncept

Jens Højslev Petersen, Lisbeth Krüger Jensen, Henrik T. Jespersen, Frank Sørensen, Kjeld Schaumburg

Research output: Book/ReportReportResearch

266 Downloads (Pure)

Abstract

Der er i dette projekt udviklet et analysekoncept der kan anvendes som et led i trykkeriernes vurdering af om fødevareemballager af trykt pap og papir lever op til lovgivningens krav. Der er arbejdet med vurderinger baseret på såvel ”worst-case” ekstraktion af de trykte materialer som på migrationstest foretaget med fødevaresimulatoren for tørre fødevarer. Fødevaresimulatoren er en adsorbent (polymeren Tenax) som effektivt optager stoffer der via gasfasen afgives fra tryksagen. Der er valideret og sammenlignet analysemetoder baseret på ekstraktioner af både tryksagerne og Tenax med henholdsvis ethanol og superkritisk kuldioxid. I alle tilfælde er slutbestemmelsen sket ved gaskromatografi med massespektrometrisk detektion (GC-MS). Med det anvendte udstyr kunne vi i nogle tilfælde detektere kendte stoffer i koncentrationer svarende til 10 μg/kg fødevare. Følsomheden i en screeningsanalyse for ukendte stoffer ligger desværre en del højere.
På baggrund af flere fødevareskandaler de senere år, stilles der fra forbrugere, fødevareproducenter og myndighederne stadig større krav til trykkerier af emballager af pap og papir om at levere produkter af høj og dokumenteret kvalitet. I rapporten gennemgås derfor summarisk de gældende europæiske regler på området som trykkerierne skal leve op til og der henvises til relevante vejledninger fra myndigheder og brancheforeninger. Det er væsentligt at trykkerierne arbejder efter god fremstillingsmæssig praksis (GMP) og det beskrives hvordan dette kan organiseres. Ved fremstillingen af en tryksag indgår mange processer, materialer og kemikalier. Det er derfor fundet nødvendigt at give en oversigt over de forskellige trykteknikker som er relevante for pap og papir ligesom råvarerne, fra forskellige papkvaliteter over trykfarverne til det fugtevand som indgår i produktionen af en tryksag bliver gennemgået. Som et led i trykkeriernes GMP vil det være naturligt at indsamle informationer om råvarenes eventuelle indhold af sundhedsskadelige stoffer. Trykfarve- og lakproducenternes manglende vilje til at oplyse om deres produkters sammensætning vanskeliggør desværre trykkeriernes opgave med at dokumentere, at den færdige emballage er i overensstemmelse med lovgivningen.
Det ville derfor være ønskeligt, at man havde en generel kemisk analysemetode som kunne sikre
at en tryksag er i orden. Men der findes desværre ikke en metode der kan sikre at bare migrationsgrænserne bliver overholdt for de mere end 6000 stoffer, der eksempelvis står opført i den svejtsiske lovgivning om trykfarver. Men jo mere trykkerierne ved om råvarernes sammensætning, jo simplere metoder kan man bruge til at dokumentere overensstemmelse med reglerne. Ved analyse af en række tryksager gennem projektforløbet fandt vi flere problematiske forhold.
Eksempelvis førte anvendelsen af de såkaldt UV-hybrid-farver til en for høj migration af to fotoinitiatorer. Trykkeriet har derfor valgt at lade disse farver udgå af sortimentet. Selv om projektet handlede om trykfarver er kvaliteten af materialet der trykkes på meget væsentligt for slutproduktet. Det skal derfor nævnes at pap og papir ofte fremstilles helt eller delvis af genbrugsfibre som potentielt indeholder forureninger der kan give anledning til forurening af fødevarerne. I afsnit 9 opsummeres en samling anbefalinger til trykkerierne om GMP, valg af egnet pap og trykfarver og en strategi for arbejdet med analytisk at sikre overensstemmelse med reglerne.
Original languageDanish
Place of PublicationSøborg
PublisherDTU Fødevareinstituttet
Number of pages120
ISBN (Electronic)978-87-92763-82-2
Publication statusPublished - 2013

Bibliographical note

Placeres formentlig også på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside primo august

Cite this