Environmental assessment of waste collection seen in a system perspective

Anna Warberg Larsen

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  309 Downloads (Pure)

  Abstract

  Genanvendelse af affald er højt prioriteret, fordi det på mange måder kan minimere miljøbelastningen fra affaldshåndtering. Danske kommuner er ansvarlige for at etablere de nødvendige indsamlingsordninger og opfylde de politisk fastsatte mål for genanvendelse. Dette har udmøntet sig i implementering af mange velfungerende, men til tider, komplekse indsamlingsordninger. Spørgsmålet er, om den ekstra energi, der bruges på indsamling, sortering og transport af genanvendelige materialer, kan sætte miljøgevinsten ved genanvendelse over styr. Et andet væsentligt spørgsmål er, om de eksisterende indsamlingsordninger kan udbygges eller gøres mere effektive, da der i fremtiden vil blive stillet strengere krav til genanvendelse. Formålet med dette ph.d.-projekt var at undersøge disse problemstillinger. Det blev gjort ved hjælp af livscyklusvurderinger (LCA) af håndteringen af husholdningsaffald i Danmark. Miljøbelastningen fra affaldsindsamling blev sammenholdt med de miljøgevinster, som kan opnås ved genanvendelse af materialer eller ved energiudnyttelse fra affaldsforbrænding. Studiet viste, hvilke miljømæssige begrænsninger der er ved genanvendelse af de mest almindelige materialer (papir, pap, glas, plast, aluminium og stål) i husholdningsaffald. Generelt er miljøbelastningen fra affaldsindsamling lille i forhold til miljøgevinsterne ved genanvendelse, og materialerne kan transporteres meget langt uden, at miljøgevinsten ved genanvendelse sættes over styr. Forskellige indsamlingsordningers effektivitet blev også undersøgt, da det er begrænset hvor meget eksisterende ordninger kan udbygges. Selvom øget genanvendelse af husholdningsaffald generelt er miljømæssigt godt, medfører det også mere transport af affaldet. Derfor bør skadelige udstødningsgasser fra transporten samtidig forebygges. Derudover demonstrerede studiet en metode til modellering af affaldsindsamling i LCA. Dette har ført til større forståelse af, at grundig analyse af affaldsindsamling er vigtig for beregning af miljøgevinsterne ved genanvendelse.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
  PublisherDepartment of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (DTU)
  Number of pages63
  ISBN (Print)978-87-91855-71-9
  Publication statusPublished - Nov 2009

  Cite this