Environmental assessment of solid waste landfilling in a life cycle perspective (LCA model EASEWASTE)

Simone Manfredi

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

545 Downloads (Pure)

Abstract

Flere alternativer er på nuværende tidspunkt til rådighed for håndteringen af blandet affald; ikke desto mindre repræsenterer deponering den mest almindelig anvendte løsningsmodel i en stor del af verden. Affaldsdeponering medvirker til en række forskellige miljøpåvirkninger og, frem for alt, er deponeringsanlæg skyld i størstedelen af emissionen af drivhusgasser (GHG) fra affaldssektoren. Disse emissioner kommer imidlertid fra ældre anlæg, der er blevet uhensigtsmæssigt varetaget og næsten intet har til fælles med de nutidige og moderne anlæg. Faktisk har deponeringsanlæg gennemgået en betydelig teknologisk udvikling i løbet af de seneste årtier. Nye tekniske foranstaltninger er i udstrakt grad blevet implementeret for at reducere emissionerne, og nye teknologier, der optimerer nedbrydningsprocesserne og giver mulighed for udnyttelse af den opsamlede losseplads gas (LFG) til energiproduktion, er blevet indført. Omfanget af disse forbedringer påvirker den miljømæssige profil fra deponeringsanlæg, som er evalueret i denne afhandling ved brug af livscyklusvurdering (LCA). EASEWASTE modellen blev brugt til at udføre alle LCA evalueringer. Resultaterne er givet som en livscykluseffektvurdering (LCIA), der omfatter standard kategorier og toksicitets-relaterede effekter samt forurening af grundvandet. Resultaterne viser, at blandt flere af de tekniske faktorer og miljømæssige variabler, der påvirker miljøvurdering af deponeringsanlæg, er effektiviteten af bundmembran og toplag og opsamlingsystemer for perkolat og LFG afgørende, da disse styrer de faktiske emissioner til miljøet. Endvidere, hvad angår LFG, giver en høj opsamlingseffektivitet mulighed for at maksimere mængden af LFG, der udnyttes til energiproduktionen. Sidstnævnte fører, fra et LCA perspektiv, til anselige, potentielle miljømæssige fordele med henblik på global opvarmning (GW) samt andre kategorier. Omfanget af de mulige besparelser per masseenhed LFG udnyttet, afhænger ikke kun af effektiviteten af energigenindvindingen fra LFG, men også af de specifikke processer LFG energiproduktionen (elektricitet og/eller varme) erstatter. Miljøfordele krediteres også deponeringsanlæg i tilfælde, hvor der i deponiet sker bindingen af biogent kulstof som en undgået emission af kuldioxid. Denne redegørelsesmetode er imidlertid ikke fuldt ud anerkendt indenfor LCA kredse og ignoreres ofte i LCA beregninger, hvilket har en tendens til at underestimere de potentielle fordele ved deponering retfærdighed sammenlignet med andre håndteringsmuligheder.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Publication statusPublished - Jul 2009

Cite this