Desalinated water in urban water supplies – a systems approach to identify optimal drinking water composition

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

591 Downloads (Pure)

Abstract

Afsaltet vand i byers vandforsyninger – en systemanalyse Internationale og nationale kriterier for drikkevandskvalitet er i høj grad baseret på traditioner og pragmatisme og leder ikke nødvendigvis til den bedste vandkvalitet. For eksempel hævdes det ofte, at Danmark har verdens bedste drikkevand, men denne Ph.D.-afhandling demonstrerer, at der er muligheder for forbedringer set fra forbrugerens synspunkt. Det foreslås derfor, at der fremover stræbes efter den bedste vandkvalitet, frem for at nøjes med en god/sikker vandkvalitet. Denne skelnen er især oplagt, når det overvejes at indføre nye vandtyper i byers vandforsyning. For eksempel er der med moderne renseteknologier skabt adgang til uendeligt store drikkevandsvandressourcer i form af afsaltet havvand og renset spildevand. Teknologierne kan gøre vandet sikkert at drikke og helt fri for mineraler, og der kan tilsættes mineraler som for eksempel kalcium, magnesium og fluorid. Når det rensede vand opblandes med eksisterende ferskvandsressourcer, er det derfor muligt at justere det endelige mineralindhold i drikkevandet. Dette PhD-projekt har udviklet en ny metode til at finde den bedste vandsammensætning. Det gøres ved at opgøre og værdisætte påvirkninger af sundhed, levetider af rør og maskiner i kontakt med vand og sæbeforbrug. Påvirkningerne sammenlignes med produktionsomkostninger, omkostninger ved tilførsel af mineraler, genoprettelse af vandressourcer og afhjælpning af drivhusgasudledninger. En så bred sammenstilling af påvirkninger er ikke foretaget tidligere. Resultater for Perth (Australien) og København viser, at en ændret vandkvalitet kan have positive påvirkninger af sundhed mm., der økonomisk set overgår øgede produktionsomkostninger. Det vises også, at en ukritisk indførsel af afsaltet vand og uovervejet remineralisering kan have væsentlige negative økonomiske konsekvenser for samfundsøkonomien. Omvendt kan en veldesignet indførsel af afsaltet vand have en positiv økonomisk effekt. Afhandlingen giver et bud på nye drikkevandskriterier,der både sætter maksimum og minimum grænser for mineralindholdet i drikkevand. De nye kriterier vil være en væsentlig forbedring i forhold til eksisterende nationale og internationale krav til vandkvalitet.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
Number of pages35
ISBN (Print)97-88-791855-93-1
Publication statusPublished - Jun 2010

Cite this