Den Lille Blå Parlør om Havstigning

Katrina Wiberg, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Anna Lea Eggert, Ole Fryd, Gertrud Jørgensen, Anna Aslaug Lund, Roland Löwe, Kamilla Stener Møller, Tom Nielsen, Soo Jung Ryu

Research output: Book/ReportReportResearch

43 Downloads (Pure)

Abstract

Samlet viden og dialog
Ingen kan vide alt, og i tilpasningen af vores kystbyer er der brug for at udveksle viden, samarbejde og gå i dialog. Den Lille Blå Parlør om Havstigning er et bidrag til denne dialog om klimatilpasning og løsningsrum i fremtidens by- og landskabsudvikling. Parløren søger at gå på tværs af viden, fagligheder, interesser, aldersgrupper, ansvarsområder og visioner for på den vis at bidrage til at binde samtalen mellem forskellige interessenter sammen.

Forskellige typer af vand og vandets bevægelser
For at forstå livet på Jorden, er det vigtigt at forstå vandets betydning. Uden vand intet liv på Jorden som det er i dag. Jordens overflade består af ca. 70 % vand, hvoraf langt størstedelen er havvand. Vand spiller en afgørende rolle i forhold til menneskers – og andre levende organismers - udvikling, overlevelse og vækst. Når klimaet ændres, er det centralt at have fokus på, hvordan vandet påvirker omgivelserne, og hvordan der kan skabes tiltag, der tager højde for klimaændringerne og deres konsekvenser. Det er også vigtigt at skelne mellem forskellige typer af vand: havvand, regnvand, vandløbsvand og grundvand. Kompleksiteten er høj og de forskellige typer af vand skal samtænkes for at skabe hensigtsmæssige løsninger.
Åer, floder, søer og havene er i evig i bevægelse og har altid ´fyldt´ forskelligt. Med klimaændringer findes en større andel af vandet i flydende form frem for som is. Samtidig betyder et varmere klima, at vandet fylder mere. Det bliver derfor yderligere aktuelt, at der skal være plads til, at vandet kan brede sig. At vandet har brug for plads gælder f.eks. ved langvarig eller intens regn, hvor åløb og floder fyldes med vand fra det større vandopland, og langs kysterne hvor havet med det varmere klima vil brede sig ind over land.

Tværfaglighed og behov for nye praksisser
Havstigning og hyppigere og kraftigere stormfloder betyder, at der i nær fremtid er behov for at indtænke og implementere nye praksisser inden for klimatilpasning, når kystbyer udvikles. Dette er et komplekst felt med store usikkerheder samt et begrænset erfaringsgrundlag for løsninger. Løsningsmulighederne er i deres tidlige udvikling og kræver brede samarbejder mellem fagfolk og lægfolk, forskellige fagligheder, ansvarsområder og interesser, borgere og politikere, unge som gamle. Disse nye udfordringer byder samtidig på et hav af nye ord, termer og begreber. Ord som endda kan have forskellig betydning alt efter, hvilket fag der taler. Nogle vil være åbenlyse for den ene, men ukendt farvand for den anden. Den Lille Blå Parlører udviklet i et tværfagligt forum, hvor der netop ikke er enslydende forståelser af de samme ord. Det skal der heller ikke nødvendigvis altid være, men det kan være en fordel at få indblik i, hvad andre fagligheder mener for at præcisere dialogen. På denne vis er parløren i sig selv udviklet som en forståelsesramme for, hvad vi mener med de ord vi bruger – og hvad vi hører andre sige.

Baggrund, formål og struktur
Parløren er struktureret som en ABC med en række nøgleord på tværs af tematiske sammenhænge. Her beskrives termer og begreber alfabetisk og flere steder fulgt af illustrationer. Nogle steder udbygges teksten med en note, hvor primære kilder angives eller der gives link til yderligere viden. Mange af termerne knytter sig nært til, eller overlapper med, andre ord og begreber. Tingene hænger sammen, og jo mere helhedsorienteret der arbejdes med klimatilpasning, des mere hænger forskellige begreber og tilgange sammen. Af samme årsag er parløren - ligesom andre parlører – ikke tiltænkt kronologisk læsning.

En del af opslagene handler tematisk set om forholdet mellem vand og land. Dette skyldes, at når vi skal tilpasse vores kystbyer til klimaændringer, er det grundlæggende en forhandling om forholdet mellem vand og land. I dette forhold ligger både en byforståelse, et menneskesyn og et natursyn. Disse har indflydelse på, hvad og hvordan vi værdisætter. Hvad har værdi som kulturarv? Hvilke former for tryghed har værdi? Hvad er natur, og hvilke værdier tillægger vi den? Hvad er forholdet mellem det byggede og det groede, naturens kræfter og menneskets indflydelse? Derfor har vi også valgt at lave en del opslag under temaet natur, f.eks. Naturbegrebet, Natursyn og Naturværdi. Det samme gælder begreber knyttet til Værdi, hvor der er opslag for både Iboende og Instrumental værdi samt Merværdi. Herudover er der opslag, der knytter sig til resiliensbegrebet, de mere planlægnings- og forvaltningsmæssige aspekter af kystudvikling samt opslag om de teknologier, metoder og tankesæt, der kan komme i spil, når der skal handles på klimaudfordringerne.

Målgruppe og hvordan bogen kan bruges
Den Lille Blå Parlør er udarbejdet som formidling til en bred gruppe af både lægfolk og fagfolk, elever og studerende, borgere og politikere, praktikere og forskere. Det er en introduktion til en række kernebegreber og termer, der ofte er vigtige i forbindelse med udvikling af løsninger for havstigning og kraftigere stormfloder i de danske kystbyer. Formålet er at give en overordnet, introducerende viden, som den enkelte kan bruge som enkeltopslag, eksempelvis Bidragsmodel, Kote eller Omkostningseffektivitet, eller som tematiske opslag som f.eks. Løsningstypologier, der spænder bredt med korte beskrivelser af forskellige tilgange. Parløren kan også ses som en overordnet bred introduktion, hvorefter man selv kan søge mere viden. Parløren har fokus på kystbyer i Danmark og det danske klima med referencer til udlandet.
Original languageDanish
PublisherAarhus School of Architecture
Number of pages122
Publication statusPublished - 2023

Bibliographical note

Den Lille Blå Parlør om Havstigning indgår i forskningsprojektet Kystbyers løsningsmuligheder over tid, som en tværgående indsats i et overordnet forskningsprojekt: Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum der er et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Arkitektskolen Aarhus (AAA): Forskningsprojektet, herunder Den Lille Blå Parlør, er støttet af Realdania under indsatsen Byerne og det stigende havvand.

Cite this