Coping with drought in the central highlands - Vietnam

Tinh Dang Nguyen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

243 Downloads (Pure)

Abstract

Tørke er et naturligt fænomen forårsaget af nedbørsunderskud i et bestemt område gennem et vis tid. Globalt set kan store områder blive berørt med omfattende skader på samfundsøkonomien og menneskers levevilkår og helbred og til følge. Tørke kan ikke forhindres, men forudseenhed og afhjælpende foranstaltninger kan nedbringe skaderne væsentligt. Nedbør i Vietnams centrale højland er i det væsentlige betinget af den sydøstasiatiske monsun. Der optræder imidlertid også forstyrrelser betinget af stor-skala atmosfæriske fænomener. Havoverfladetemperaturen i Stillehavet er repræsentativ for det såkaldte El Niño-Southern Oscillation (ENSO) fænomen (atypiske langvarige ændringer i atmosfærens trykforhold over den sydlige del af Stillehavet). Dette fænomen er årsag til globale klimavariationer og påvirker også nedbørsforholdene i Vietnams centrale højland. I nærværende arbejde er nedbørsvariabilitetens afhængighed af havoverfladetemperaturen i såvel Stillehavet som det Indiske Ocean undersøgt ved hjælp af singulær dekomposition med henblik på at forbedre mulighederne for langtidsforudsigelse af tørkesituationer. På den baggrund er der udviklet lineære prognosticeringsmodeller baseret på kanonisk korrelationsanalyse, hvor nedbøren i det centrale højland er relateret til havoverfladetemperaturen i oceanerne op til tre måneder bagud i tiden. Med henblik på at opnå en yderligere forbedring blev ikke-lineære modeller i form af kunstige neurale netværk introduceret til prognosticering af nedbøren først og sidst i regntiden baseret på havoverfladetemperaturerne og lokale meteorologiske observationer. Modellerne blev desuden benyttet at prognosticere vandføringen i floderne i tre forskellig oplande i det centrale højland. Forudseenhed og afhjælpende foranstaltninger af tørke inkluderer en lang række forskellige delkomponenter så som definition af tørke, monitering, vurdering af tørkens omfang og følgevirkninger samt opstilling af modforanstaltninger. Hver komponent er vigtig i sig selv, men alle komponenterne må fungere i et samvirke, hvis der skal opnås en optimal effektivitet af indsatsen. Overordnet må denne styres af en tørke ”task force” på nationalt plan, og det er foreslået, hvorledes den nationale ”task force” og alle underkomponenterne i det centrale højland bør samvirke med henblik på at opnå maksimal effekt.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Environment
Number of pages59
ISBN (Print)87-91855-17-9
Publication statusPublished - Jan 2007

Cite this