Biogas production from food-processing industrial wastes by anaerobic digestion

Cheng Fang

Research output: Book/ReportPh.D. thesis

6165 Downloads (Pure)

Abstract

Konfronteret med energikrise og klimaforandringer, har verden brug for grønne, effektive og kulstofneutrale energikilder, som kan erstatte fossile brændstoffer. Biogas, som dannes ved anaerob nedbrydning af organisk materiale, er en bæredygtig, pålidelig og vedvarende energikilde. Der er stor uudnyttet potentiale for biogasproduktion fra fødevareindustriens affald. Omdannelse af industriaffald tjener to formål, nemlig behandling af selve affaldet med henblik på reduktion af miljøbelastningen, samt produktion af nyttig biobrændsstof i form af metan. Det udførte ph.d.-projekt har vist, at sukkerroeaffald er et godt substrat til biogasproduktion, mens afsukret melasse kan medføre hæmning af biogasproduktionen på grund af høje koncentrationer af natrium og kalium. Dette kan afhjælpes ved samudrådning af afsukret melasse med kogødning, hvorved ionhæmningen overvindes og produktionen af biogas forbedres. Både afsukret melasse og sukkerroeaffald har behov for korrekt fortynding, hvis metanproduktionen skal forløbe optimalt, her kan kogødning fungere som fortyndingsmedium af koncentrerede substrater. En ekstra gevinst ved at benytte kogødning til fortynding, er at kogødningen i sig selv besidder både bufferkapacitet og næringsstoffer. Kartoffelsaft og kartoffelpulp fra kartoffelstivelseforarbejdningsindustrien viste begge potentiale for at producere biogas. Palmeoliemølle spildevand og deolieret palmeoliemølle spildevand har gode potentialer for biogasproduktion. En anden rest fra palmeolieindustrien kaldes tomt frugtbundt. Tomt frugtbundt har ringe potentiale for biogasproduktion, på grund af dets indhold af mindre bionedbrydelige komponenter. Forbehandling af tomt frugtbundt kan øge bionedbrydeligheden og dermed forøge metanproduktionen. Ligeledes kan samudrådning af forbehandlet tomt frugtbundt med palmeoliemølle spildevand forbedre produktionen af biogas.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark
ISBN (Print)978-87-92654-21-2
Publication statusPublished - Dec 2010

Cite this