Biodegradation of xenobiotic organic compounds in wastewater treatment plants

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

662 Downloads (Pure)

Abstract

Miljøfremmede stoffer fra kemikalier, farmaceutiske præparater og hormoner genfindes i renset spildevand og kan forårsage skadelige effekter i vådområder f.eks. feminisering af fisk. Skadelige effekter kan sandsynligvis reduceres ved bedre spildevandsrensning. Projektets formål var at undersøge og optimere bionedbrydningen af miljøfremmede stoffer i aktive slamanlæg og derved danne udgangspunktet for design, dimensionering og drift af fremtidens renseanlæg mhp. fjernelse af miljøfremmede stoffer. Som modelstoffer blev bionedbrydningen af bisphenol A (fra polycarbonat) og nonylphenol (fra detergenter) undersøgt på et biologisk pilotrenseanlæg hos Lynettefællesskabet I/S. Modelstofferne er hormonforstyrrende og findes i kritiske udløbskoncentrationer fra renseanlæg på globalt plan. Forsøgene viste, at begge modelstoffer kan nedbrydes effektivt i et biologisk renseanlæg. Massebalanceforsøg viste, at ved forhøjede koncentrationer bionedbrydes over 97 % af modelstofferne ved steady-state. Adaption til de forhøjede koncentrationer tager 10-40 dage afhængig af temperatur og tidligere eksponering af biomassen. Batchforsøg viste, at bisphenol A nedbrydes under aerobe forhold og ikke under anoxiske og anaerobe forhold. På grundlag af ovenstående forsøg blev udarbejdet en fysisk/kemisk/biologisk procesmodel, der var essentiel ved fortolkning af resultaterne fra senere optimeringsforsøg. I forbindelse med projektet blev desuden udviklet og publiceret et risikoværktøj til udvælgelse af modelstoffer og lavet en analysemetode til simultan ekstraktion og måling af modelstofferne i komplekse spildevandsmatricer. Det blev klarlagt hvilke procesparametre, der skal justeres ved optimering af renseanlæggene. Dette arbejde forventes forsat efter projektets afslutning. Perspektivet er en model for nedbrydning af miljøfremmede stoffer i renseanlæg, der kan danne grundlag for design og dimensionering af fremtidens renseanlæg med fjernelse af både organisk stof og næringssalte såvel som miljøfremmede stoffer. Dette kan blive nødvendigt for at opfylde målene i EU's Vandrammedirektiv, der skal være opfyldt senest i 2015.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby
PublisherDTU Environment
Number of pages50
Publication statusPublished - Dec 2007

Cite this